Ενίσχυση επιχειρήσεων από το πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης

Kόκκινα δάνεια: Προ των πυλών το νομοσχέδιο για servicers και Εξωδικαστικό
3 Οκτωβρίου, 2023
Αναπτυξιακός Νόμος: Έως 1/4/2024 οι αιτήσεις για πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων
3 Οκτωβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Ενίσχυση επιχειρήσεων από το πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης

3/10/23

Από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ανακοινωθεί η προδημοσίευση δράσης με τίτλο «Ενίσχυση των υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης». Πρόκειται για δράση η οποία θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ.

Κύριο στόχο της αποτελεί η αναβάθμιση, η σύγχρονη προσαρμογή, η διαφοροποίηση, η παραγωγική αλλαγή και η επανακατεύθυνση των υφιστάμενων επιχειρήσεων που λειτουργούν στις περιοχές που καλύπτονται από τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν σε αυτές τις περιοχές από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την επίτευξη μηδενισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, η δράση αποσκοπεί στην υλοποίηση ενεργειών που εκμεταλλεύονται σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης, της κυκλικής οικονομίας και της υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, ταυτόχρονα με τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγονται από αυτές τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, προάγει επενδυτικά σχέδια που επικεντρώνονται στη χρήση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών.

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

  1. Να έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής ή μικρής ή μεσαίας επιχείρησης.
  2. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η δράση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
  3. Να λειτουργούν νόμιμα.
  4. Να λειτουργούν με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή.
  5. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά στις παρακάτω περιοχές:

– Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

– Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

– Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

– Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

– Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  1. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  2. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
  3. Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  4. Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του Ν. 4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να:

– Αφορά έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που θα περιλαμβάνονται στο παράρτημα με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) της πρόσκλησης.

– Περιλαμβάνει δαπάνες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

– Περιλαμβάνει τη δημιουργία τουλάχιστον μιας νέας θέσης εργασίας (ισοδύναμο ετήσιας μονάδας εργασίας) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

– Περιλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες των οποίων αθροιστικά ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων δαπανών) να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως και 100.000 ​ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ένα επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει:

– Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

– Δαπάνες εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων.

– Δαπάνες λογισμικού.

– Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών.

– Δαπάνες προσωπικού.

– Εμμεσες δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών).

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης, με την περίοδο υποβολής αιτήσεων, τα ποσοστά ενίσχυσης, επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) καθώς και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής και υποχρεώσεις δικαιούχων, θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ