Επιχορήγηση μικρομεσαίων για καινοτομικές επενδύσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
ΕΦΚΑ: Πιστώνονται 100 εκατ. σε λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών
11 Οκτωβρίου, 2019
Ενέκρινε το σχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια η Κομισιόν
11 Οκτωβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Επιχορήγηση μικρομεσαίων για καινοτομικές επενδύσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

11/10/2019

Έως και 80% το ύψος της επιδότησης μέσω του προγράμματος «ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου». Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες.

Χρηματοδότηση για την αγορά τεχνογνωσίας από Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς παρέχει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το πρόγραμμα «ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας», προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Με το ποσοστό της επιδότησης να ανέρχεται ακόμα και στο 80% για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες, το πρόγραμμα εστιάζει στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν μπορούν να κυμαίνονται από 30.000 έως 200.00 ευρώ, ενώ στην περίπτωση σύμπραξης δύο ή περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο ανώτατος προϋπολογισμός ορίζεται στις 300.000 ευρώ.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μείγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών που σχετίζονται με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας), δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων), συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Το κάθε έργο μπορεί να υλοποιηθεί από επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις, είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει μπορεί να εκτελείται από:

– ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα

– Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ

– Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων

– Εξειδικευμένες επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου

– Φυσικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014), οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας και είναι οι εξής:

Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο.

Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης).

Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Πηγή: Euro2day.gr