Ένεση ρευστότητας 915 εκατ. ευρώ για «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»

Φ. Κουρμούσης: Οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να καταθέτουν αίτηση για ένταξη στο νόμο Κατσέλη
14 Δεκεμβρίου, 2018
Πώς θα υπολογιστούν οι φόροι στα εισοδήματα του 2018
17 Δεκεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Ένεση ρευστότητας 915 εκατ. ευρώ για «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»

14/12/2018

Ευνοϊκή δανειοδότηση από ΕΤΕΑΝ και τράπεζες

Εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται να ενεργοποιηθεί η «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», που αποτελεί το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έχει συσταθεί στο πλαίσιο της συνεπένδυσης από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και τις τράπεζες, με ποσοστό 40% από το πρώτο και 60% από τις δεύτερες.

Μέσω του προγράμματος αυτού, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 915,75 εκατ. ευρώ (549,45 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες και 366,3 εκατ. ευρώ από το ΕΤΕΑΝ), θα παρέχονται δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το 40% του δανείου, δηλαδή στο ποσοστό που θα συμμετάσχει το ΕΤΕΑΝ, θα είναι άτοκο. Αντίστοιχα, το μεσοσταθμικό επιτόκιο των κεφαλαίων που συνεισφέρουν οι τράπεζες, δηλαδή για το 60% του δανείου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων τους.

Δύο υποπρογράμματα

Τα δάνεια θα έχουν τον χαρακτήρα είτε κεφαλαίου κίνησης, είτε επενδυτικού σκοπού. Γι’ αυτό, άλλωστε, και το χρηματοδοτικό εργαλείο είναι δομημένο σε δύο υποπρογράμματα. Τα δάνεια μπορούν να κυμαίνονται, ανάλογα με την επιλογή του υποπρογράμματος, από 10.000 έως 500.000 ευρώ και από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ.

Το υποπρόγραμμα 1 θα παρέχει δάνεια για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως1.500.000 ευρώ και η διάρκεια του δανείου καθορίζεται στα 5-10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από έξι έως 24 μήνες.

Το υποπρόγραμμα 2 θα παρέχει δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή επέκτασης όπως τεκμηριώνεται από το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης). Το ύψος δανείου ορίζεται έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, το ύψος δανείου ορίζεται έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω όρια ορίζονται ανά επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, το εύρος δανείων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ορίζεται μεταξύ 10.000 έως 500.000 ευρώ και η διάρκειά τους από 24 έως 60 μήνες με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως έξι μήνες.

Επιλεξιμότητα δαπανών

Υποπρόγραμμα 1: Ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από τα χορηγούμενα δάνεια είναι αυτές που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά τη χρηματοδότηση ανεξάρτητου επενδυτικού σχεδίου.

Υποπρόγραμμα 2: Ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση αυτής. Μεταξύ άλλων, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός θα μεριμνά ώστε το προϊόν του δανείου να άγεται για την εκπλήρωση του σκοπού της χρηματοδότησης και να τηρείται στον δανειακό φάκελο το σχετικό δικαιολογητικό.

Ως μη επιλέξιμες ορίζονται οι εξής δαπάνες:

  • Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος στις παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή.
  • Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με στις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό Ε.Κ. 1407/2013 (de minimis).
  • Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό Ε.Κ. 1407/2013 (de minimis).
  • Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό, ο ΦΠΑ. στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση προς φορολογική αρχή ή ασφαλιστικό φορέα.

Το επιτόκιο της συμμετοχής του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού καθορίζεται με βάση το επιτόκιο της αγοράς (δηλαδή σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός).

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των κεφαλαίων που συνεισφέρει ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός στα δάνεια της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» δεν πρέπει να υπερβαίνει το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων του, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, το 40% του επιτοκίου είναι επιδοτούμενο, λόγω της συμμετοχής του ΕΤΕΑΝ.

Όροι αποπληρωμής

Η συχνότητα αποπληρωμής και το ύψος της δόσης κεφαλαίου καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού και της επιχείρησης, ενώ είναι αποδεκτές τακτές ή μη δόσεις. Ισόποσες ή ανισόποσες, δηλαδή επιτρέπεται και το «balloon·payment», με την προϋπόθεση ότι δεν θα απομένει για το τελευταίο χρονικό διάστημα (δηλαδή το 25% της συνολικής διάρκειας του δανείου) κεφάλαιο μεγαλύτερο του 70% του εκταμιευθέντος δανείου.

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση. Δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του επιχειρηματία.

Καταβολή επιτοκίου

Για την απρόσκοπτη  υλοποίηση του προγράμματος «Επιχειρησιακή Χρηματοδότηση» έχει προβλεφθεί ότι οι τράπεζες θα πρέπει να καταβάλλουν επιτόκιο προς το ΕΤΕΑΝ. Ειδικότερα, ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός θα καταβάλλει επιτόκιο ίσο με 1,5% για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Επί των κεφαλαίων που έχουν καταβληθεί προς τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό ως συμμετοχή δανείων τελικών αποδεκτών (Λογαριασμός Κεφαλαίων Ταμείου).
  • Επί των αποπληρωμών/επιστροφών που έχουν γίνει στον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός θα καταβάλλει επιπρόσθετο επιτόκιο ίσο με 2,5% για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Κεφάλαια που έχουν καταβληθεί προς τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό ως συμμετοχή δανείων τελικών αποδεκτών και παραμένουν ανενεργά, δηλαδή δεν έχουν χορηγηθεί σε επιλέξιμες επιχειρήσεις (στην περίπτωση της χρηματοδότησης που παρέχεται, εκ των προτέρων, στον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό).
  • Αποπληρωμές/επιστροφές δανείων που έχουν γίνει στον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, αλλά δεν έχουν μεταφερθεί στο ΕΤΕΑΝ.

Πηγή: Ναυτεμπορική