Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στα 5.000 ευρώ απελευθερώνεται το όριο ανάληψης μετρητών
31 Μαΐου, 2018
ΕΣΠΑ: Νέα Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”
4 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

01/06/2018_x000D_
_x000D_
Το πρόγραμμα επιχορηγεί  νέες  (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενες  μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια τους. Οι επενδύσεις θα περιλαμβάνουν ενέργειες  που_x000D_

  _x000D_

 • θα ενισχύσουν την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα,
 • _x000D_

 • θα υποστηρίξουν τον αναπροσανατολισμό  της δομής και λειτουργίας των επιχειρήσεων ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο και
 • _x000D_

 • θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης
 • _x000D_

_x000D_
Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα αφορούν στον τομέα της μεταποίησης (πλην αγροτικών προϊόντων), καθώς και στις κατασκευές, τη δημιουργική βιομηχανία, το περιβάλλον και την πληροφορική ως τομείς υποστηρικτικούς της μεταποιητικής δραστηριότητας._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Σε ποιους απευθύνεται_x000D_
_x000D_
Νέες (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙΙ της πρόσκλησης._x000D_
_x000D_
Περίοδος υποβολής_x000D_
_x000D_
από 4/6/2018 έως 6/9/2018 (ώρα 15:00)_x000D_
_x000D_
Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ (π.χ. αιτήματα  υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.)._x000D_
_x000D_
Περιοχή εφαρμογής_x000D_
_x000D_
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας_x000D_
_x000D_
Όροι και προϋποθέσεις_x000D_
_x000D_
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι συνοπτικά οι ακόλουθες: Να δραστηριοποιούνται …_x000D_
_x000D_
Τι χρηματοδοτείται_x000D_

  _x000D_

 • Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού_x000D_
   _x000D_

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • _x000D_

  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • _x000D_

  _x000D_

 • _x000D_

 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού_x000D_
   _x000D_

  • Λογισμικά
  • _x000D_

  • Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • _x000D_

  • Χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου
  • _x000D_

  • Μελέτες
  • _x000D_

  • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
  • _x000D_

  • Υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου
  • _x000D_

  _x000D_

 • _x000D_

 • Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση_x000D_
   _x000D_

  • Δαπάνες προβολής των νέων προϊόντων / υπηρεσιών
  • _x000D_

  • Συμμετοχή σε εκθέσεις
  • _x000D_

  _x000D_

 • _x000D_

 • Λειτουργικές δαπάνες_x000D_
   _x000D_

  • Πρόσληψη προσωπικού
  • _x000D_

  • Εκπαίδευση προσωπικου
  • _x000D_

  _x000D_

 • _x000D_

_x000D_
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 € έως 300.000 €. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, είναι έως 2 έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης._x000D_
_x000D_
Προϋπολογισμός_x000D_
_x000D_
€ 4.000.000_x000D_
_x000D_
Διαβάστε τα συνημμένα:_x000D_
_x000D_
Προκήρυξη_x000D_
_x000D_
Έντυπο Υποβολής Πράξης_x000D_
_x000D_
Δημοσιονομικές Διορθώσεις_x000D_
_x000D_
Παραρτήματα_x000D_
_x000D_
Πηγή: espa.gr_x000D_
_x000D_