Εξώδικη λύση σε παλιές διαφορές με την εφορία: έως 24 δόσεις και «κούρεμα» έως 75%

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η άρση του τραπεζικού απορρήτου φρενάρει τις ρυθμίσεις
3 Οκτωβρίου, 2023
“Κούρεμα” κόκκινων δανείων με νέα χρηματοδότηση
3 Οκτωβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Εξώδικη λύση σε παλιές διαφορές με την εφορία: έως 24 δόσεις και «κούρεμα» έως 75%

Η λειτουργία της Επιτροπής εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών παρατείνεται έως τέλος του έτους – Εκπτωση έως 75% στους πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις και πρόστιμα

3/10/23

Παρατείνεται μέχρι τέλος του έτους η λειτουργία της Επιτροπής εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών προκειμένου να εξεταστούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός φορολογικών υποθέσεων. Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου που οφείλεται μέσα σε 10 ημέρες  από την υπογραφή του συμβιβασμού, το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται:

 • σε 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση,
 • σε 65% για 2-4  δόσεις,
 • σε 55% για 5 -8 δόσεις,
 • σε 50% για 9-12 δόσεις,
 • σε 45% για 13-16 δόσεις,
 • σε 40% για 17 – 20 δόσεις και
 • σε 35% για 21 -24 δόσεις.

Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής, συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. 

Οι παρατάσεις

Όπως προβλέπει  η απόφαση που υπογράφουν οι υφυπουργοί Οικονομικών κ.κ. Πετραλιάς και Θεοχάρης παρατείνονται:

 • Η  προθεσμία ολοκλήρωσης της εξέτασης των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης από τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023
 • Η προθεσμία έκδοσης των πρακτικών εξώδικης επίλυσης από τις 29 Δεκεμβρίου 2023 έως και τις 31 Μαρτίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Επιτροπών και των Γραμματέων.
 • Αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας της Επιτροπής στο αρμόδιο Δικαστήριο, χωρίς τη σύνταξη πρακτικού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.eefdd.gr. Στη συνέχεια ειδική επιτροπή θα εξετάσει τα αιτήματα και τις ενστάσεις των φορολογούμενων και θα αποφασίζει κατά περίπτωση για την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή απόρριψη τους.

Η επιτροπή θα προτείνει στον φορολογούμενο συγκεκριμένο τρόπο διευθέτησης των διαφορών, με διαγραφή προσαυξήσεων- προστίμων και αριθμό δόσεων

Η αίτηση

Στην αίτηση γίνεται συνοπτική αναφορά στους λόγους, που κατά την κρίση του αιτούντος, θεμελιώνουν το αίτημα ήτοι:

 • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών
 • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.
 • Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.
 • Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.
 • Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία και η συνεδρίαση δύναται να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει απαράδεκτη την αίτηση, κοινοποιεί στον αιτούντα πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή οι ισχυρισμοί εξετάζονται με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης.

Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή.

Ο αιτών δύναται να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της, υπογράφοντας ο ίδιος στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού στην περίπτωση νομικού προσώπου και αναρτώντας στον ιστότοπο www.eefdd.gr, σαρωμένο αντίγραφο της πρότασης της Επιτροπής, στο οποίο έχει θέσει την υπογραφή του, με θεώρηση του γνησίου αυτής, έως την εκπνοή της 5ης εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική κοινοποίηση σε αυτόν της ως άνω πρότασης.

Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπετα

ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ