«Δώρο» έως 100 χιλ. για κεφάλαιο κίνησης σε νεοφυείς επιχειρήσεις

Μάχη τραπεζών στα “άτοκα” καταναλωτικά δάνεια
5 Αυγούστου, 2022
Οι αιτήσεις για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»
5 Αυγούστου, 2022
Δείτε τα όλα

«Δώρο» έως 100 χιλ. για κεφάλαιο κίνησης σε νεοφυείς επιχειρήσεις

05/08/2022

Αφορά τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο εθνικό μητρώο «Elevate Greece»

«Δωρεάν» κεφάλαιο κίνησης έως και 100.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας που είναι εγγεγραμμένες στο εθνικό μητρώο «Elevate Greece», μέσω του δεύτερου κύκλου ειδικού προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 34 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα που φέρει την επωνυμία «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β’ Κύκλος)» θα παραμείνει ανοικτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2022, ενώ η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Επιλογή έτους δαπανών

Μάλιστα, οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, ήτοι το 2020 ή το 2021, επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα επί:

– των αγορών εμπορευμάτων χρήσης (κωδικός 102),
– των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης (κωδικός 202),
– του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες) (κωδικοί 181, 281, 481) και
– των διαφόρων λειτουργικών εξόδων (κωδικοί 185, 285, 485).

Υπολογισμός αναλογούντος κεφαλαίου

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019 ή 2020): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285 και 485 πολλαπλασιαζόμενο με 80%.

Σημειώνεται ότι η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, ενώ δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ.

Όπως προβλέπει το πρόγραμμα, η καταβληθείσα επιχορήγηση πρέπει να αναλωθεί εντός του 2022 σε δαπάνες που δηλώνονται το 2022 στους κωδικούς του εντύπου Ε3 βάσει των οποίων υπολογίστηκε.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί σε συνέχεια υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων οικονομικού έτους 2022 διαπιστωθεί ότι η καταβληθείσα επιχορήγηση υπερβαίνει τα δηλωθέντα ποσά, το υπερβάλλον ποσό θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της μη διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δαπάνης από δύο ταμεία ή από δύο προγράμματα του ίδιου Ταμείου.

Για τον λόγο αυτό, το άθροισμα των ενισχύσεων που έχει λάβει η επιχείρηση, από το σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί στο πλαίσιο δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022, που αντιστοιχούν στους κωδικούς του Ε3, οι οποίοι ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό της επιχορήγησης της παρούσας πρόσκλησης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική αξία των εν λόγω λειτουργικών δαπανών ανά κωδικό για το ίδιο έτος.

Σε αντίθετη περίπτωση, το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της ενίσχυσης που χορηγήθηκε τελευταία καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από την ωφελούμενη επιχείρηση.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη:

«Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση πανδημίας Covid-19 (Β’ Κύκλος)». Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και της επισύναψης του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας εκάστης αίτησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων.

Πηγή: Ναυτεμπορική