Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Νέο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον: Αυξάνονται επιλέξιμες δαπάνες και δικαιούχοι
24 Ιουλίου, 2020
ΟΑΕΔ: 19 προγράμματα, για 129.000 θέσεις εργασίας
24 Ιουλίου, 2020
Δείτε τα όλα

Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

17/07/2020

Για να μην θεωρηθεί εξαρχής, μη πλήρης και συνεπώς απορριπτέα, μία πρόταση χρηματοδότησης στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπάρχει μία λίστα διευκρινίσεων.

Συγκεκριμένα, για επιχειρήσεις που προτίθενται να υποβάλλουν πρόταση στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” και έχουν υποχρέωση Ισολογισμού στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΕ / ΕΠΕ / ΙΚΕ), επισημαίνονται τα εξής:

Όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση το 2019, πρέπει εκτός της δήλωσης Ε3 να έχουν υποβάλει τουλάχιστον την αίτηση δημοσίευσης του Ισολογισμού στο Γ.Ε.ΜΗ. ή αντίστοιχα να έχουν ήδη δημοσιεύσει τον Ισολογισμό του 2019. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση υπαγωγής πρέπει να υποβληθεί με Οικονομικά Στοιχεία τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του 2018, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, α/α 6 της πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επισυνάψουν, στην αίτηση χρηματοδότησης και την ΥΔ σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ του Παραρτήματος ΙΧ της πρόσκλησης.

  1. Κατ’ αντιστοιχία για επιχειρήσεις που προτίθενται να υποβάλλουν πρόταση και τηρούν διπλογραφικά βιβλία αλλά δεν έχουν υποχρέωση Ισολογισμού στο Γ.Ε.ΜΗ, εφόσον έχουν υποβάλει το φορολογικό έντυπο Ε3 της διαχειριστικής χρήσης 2019, τότε επισυνάπτουν και αντίγραφο του Ισολογισμού 2019 με σφραγίδα επιχείρησης και υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου ή Λογιστή. Σε αυτή τη περίπτωση δεν απαιτείται η επισύναψη της ΥΔ σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ του Παραρτήματος ΙΧ της πρόσκλησης.
  2. Για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, εφόσον έχει υποβληθεί το φορολογικό έντυπο Ε3 της διαχειριστικής χρήσης 2019, τότε η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται με Οικονομικά Στοιχεία τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του 2019, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, α/α 6 της πρόσκλησης. Σε αυτή τη περίπτωση δεν απαιτείται η επισύναψη της ΥΔ σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ του Παραρτήματος ΙΧ της πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι, για τις περιπτώσεις α/α 2 και 3 ανωτέρω και για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, η μη επισύναψη του φορολογικού εντύπου (ή και του Ισολογισμού για την περίπτωση α/α 2) Ε3, θα καθιστά την αίτηση μη πλήρης εξ αρχής και συνεπώς απορριπτέα.

Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το φορολογικό έντυπο Ε3 και τον Ισολογισμό σε σχέση με το σημείο α/α 11 της πρόσκλησης που αφορά στις συνδεδεμένες / συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπου αναφέρεται ότι: “Τα δικαιολογητικά με α/α 11.2, 11.3, για τις τυχόν συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται, ως προς τα φορολογικά έτη τους κατ’ αντιστοιχία με τα υποβληθέντα επίσημα φορολογικά έντυπα της αιτούσας προς χρηματοδότησης επιχείρησης”, επισημαίνονται τα εξής:

  1. Εφόσον η αιτούσα επιχείρηση υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με Οικονομικά Στοιχεία τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του 2018, τότε ανεξαρτήτως του αν οι συνδεδεμένες / συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει δήλωση Ε3 (και Ισολογισμό όπου απαιτείται) για το 2019, πρέπει να υποβάλουν τα έντυπα Ε3 / Ισολογισμούς για τις οικονομικές χρήσεις 2017 και 2018.
  2. Εφόσον η αιτούσα επιχείρηση υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με Οικονομικά Στοιχεία τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του 2019, τότε πρέπει και οι συνδεδεμένες / συνεργαζόμενες με την αιτούσα να έχουν υποβάλει τη δήλωση Ε3 (και τον Ισολογισμό όπου απαιτείται) για το έτος 2019. Σε διαφορετική περίπτωση η πρόταση θα θεωρηθεί εξαρχής μη πλήρης και συνεπώς απορριπτέα.

Πηγή: Capital.gr