Δάνεια προς μμε με ευνοϊκούς όρους


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Τα λάθη στον ΕΝΦΙΑ και πώς διορθώνονται
20 Σεπτεμβρίου, 2019
Κομισιόν: Ενέκρινε το σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα
20 Σεπτεμβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Δάνεια προς μμε με ευνοϊκούς όρους


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

20/09/2019

Ανοικτή παραμένει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

Σ ε εξέλιξη βρίσκεται n υποβολή αιτήσεων για τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το χρηματοδοτικό εργαλείο Επιχειρηματική Χρηματοδότηση. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει συσταθεί στο πλαίσιο της συvεπένδυσης από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και τις τράπεζες, με ποσοστό 40% από το πρώτο και 60% από τις δεύτερες

Μέσω του προγράμματος Επιχειρηματική Χρηματοδότηση, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 915,75 εκατ. ευρώ (549,45εκατ. ευρώ από τις τράπεζες και 366,3 εκατ. ευρώ από τo ΕΤΕΑΝ), παρέχονται δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το 40% του δανείου, δηλαδή το ποσοστό που θα συμμετάσχει το ΕΤΕΑΝ, είναι άτοκο. Αντίστοιχα, το μεσοσταθμικό επιτόκιο των κεφαλαίων που συνεισφέρουν οι τράπεζες, δηλαδή για το 60% του δανείου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων τους.

Δύο υποπρογράμματα

Τα δάνεια έχουν τον χαρακτήρα είτε κεφαλαίου κίνησης, είτε επενδυτικού σκοπού. Γι’ αυτό, άλλωστε, και το χρηματοδοτικό εργαλείο είναι δομημένο σε δύο υποπρογράμματα. Τα δάνεια μπορούν να κυμαίνονται, ανάλογα με την επιλογή του υποπρογράμματος, από 10.000 έως 500.000 ευρώ και από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ.

Το υποπρόγραμμα 1 παρέχει δάνεια για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ και η διάρκεια του δανείου καθορίζεται στα 5-10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από έξι έως 24 μήνες.

Το υποπρόγραμμα 2 παρέχει δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή επέκτασης όπως τεκμηριώνεται από το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης). Το ύψος δανείου ορίζεται έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος  έτους. Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, το ύψος δανείου ορίζεται έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω όρια ορίζονται ανά επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, το εύρος δανείων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ορίζεται μεταξύ 10.000 έως 500.000 ευρώ και η διάρκειά τους από 24 έως 60 μήνες με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως έξι μήνες.

Επιλεξιμότητα δαπανών

Υποπρόγραμμα 1: Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, δηλαδή η κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα, ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από τα χορηγούμενα δάνεια, είναι αυτές που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στη χρηματοδότηση ανεξάρτητου επενδυτικού σχεδίου.

Υποπρόγραμμα 2: Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση αυτής. Μεταξύ άλλων, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθέματα, γενικά έξοδα κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός οργανισμός θα μεριμνά ώστε το προϊόν του δανείου να άγεται για την εκπλήρωση του σκοπού της χρηματοδότησης και να τηρείται στον δανειακό φάκελο τo σχετικό δικαιολογητικό.

Ως μη επιλέξιμες ορίζονται οι εξής δαπάνες:

  • Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι ως μέρος της παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή.
  • Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με τις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης και τις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1407/2013 (de minimis).
  • Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και τις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό EΚ 1407/2013 (de minimis).
  • Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό, ο ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση προς φορολογική αρχή ή ασφαλιστικό φορέα.

‘Όροι συμμετοχής

Το επιτόκιο της συμμετοχής του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού καθορίζεται με βάση το επιτόκιο της αγοράς (δηλαδή σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός). Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των κεφαλαίων που συνεισφέρει ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός στα δάνεια της δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων του, ενώ – όπως προαναφέρθηκε ­ το 40% του επιτοκίου είναι επιδοτούμενο, λόγω της συμμετοχής του ΕΤΕΑΝ.

Η συχνότητα αποπληρωμής και το ύψος της δόσης κεφαλαίου καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού και της επιχείρησης, ενώ είναι αποδεκτές τακτές ή μη δόσεις, ισόποσες ή αvισόποσες, δηλαδή επιτρέπεται και το «balloon payment» με την προϋπόθεση ότι δεν θα απομένει για το τελευταίο χρονικό διάστημα (δηλαδή το 25% της συνολικής διάρκειας του δανείου) κεφάλαιο μεγαλύτερο του 70% του εκταμιευθέντος δανείου.

Εξασφάλιση απαιτήσεων

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση. Δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του επιχειρηματία.

Πηγή: Ναυτεμπορική