Δάνεια 380 εκατ. ευρώ για να ολοκληρωθούν επενδύσεις

Περιφέρεια Αττικής: Ξεκινά η εκταμίευση των πρώτων 10 εκατ. ευρώ για τις πρώτες 400 επιχειρήσεις
4 Ιουνίου, 2021
Άθλος ο τραπεζικός δανεισμός για τις ΜμΕ στην Ελλάδα
4 Ιουνίου, 2021
Δείτε τα όλα

Δάνεια 380 εκατ. ευρώ για να ολοκληρωθούν επενδύσεις

04/06/2021

Χωρίς τόκους για τα δύο πρώτα χρόνια τα δάνεια που θα χορηγηθούν από το πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να τα λάβουν. Ποιες εξαιρούνται. Οι τράπεζες που τα εγκρίνουν.

Δάνεια ύψους από 25.000 έως και 1,5 εκατ. ευρώ, τα οποία κατά τα δύο πρώτα χρόνια είναι άτοκα, μπορούν να λάβουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται ρευστότητα για να ολοκληρώσουν ένα επενδυτικό σχέδιο.

Τα δάνεια αυτά χορηγούνται από 10 εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες που συνεργάζονται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), στο πλαίσιο της συνεπένδυσης στο υποπρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», που υπάγεται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του χρηματοδοτικού εργαλείου ανέρχεται στα 380 εκατ. ευρώ και αποτελείται από πόρους της ΕΑΤ κατά 40% και από τις συνεργαζόμενες τράπεζες κατά 60%. Η συμμετοχή της ΕΑΤ με ποσοστό 40% είναι αυτή που εξασφαλίζει ότι τα δάνεια είναι άτοκα για τα δύο πρώτα χρόνια.

Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Όπως προαναφέρθηκε, τα χορηγούμενα δάνεια είναι επενδυτικού σκοπού και το ύψος τους μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια αποπληρωμής είναι από 5-10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες.

Τα δάνεια αφορούν είτε σε ανεξάρτητα είτε σε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Οι εξασφαλίσεις

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων τραπεζών. Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση. Δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του επιχειρηματία.

Διαχειριστικό κόστος

Το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη. Το διαχειριστικό κόστος αποτελεί εφάπαξ ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου, με ανώτατο ποσό τις 4.000 ευρώ και κατώτατο τα 100 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση δανείου, καθώς αυτό είναι επενδυτικού σκοπού, η τράπεζα μπορεί να ζητήσει την ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης. Το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό χορηγήσεων και τις διαδικασίες πιστοδοτικής πολιτικής της τράπεζας.

Ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1407/2013 (de minimis). Συνεπώς, δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στο χρηματοδοτικό εργαλείο οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

α) στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου.

β) Στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει.

γ) Στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

δ) στον τομέα του άνθρακα

ε) στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κ.λπ.)

στ) στον κλάδο των οπλικών συστημάτων

Εξαιρούνται, επιπλέον, οι ενισχύσεις:

 1. Οι οποίες σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη-μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
 2. Για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μεικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και στον τριτογενή τομέα), θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).

Οι τράπεζες που συνεργάζονται με την ΕΑΤ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι εξής:

 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Alpha Βank
 • Eurobank
 • Εθνική Τράπεζα
 • Τράπεζα Αττικής
 • Παγκρήτια Τράπεζα
 • Συνεταιριστική. Τράπεζα Χανίων
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Πηγή: Euro2day.gr