Άνοιξαν τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο
14 Αυγούστου, 2020
Ταχείς ρυθμοί απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
14 Αυγούστου, 2020
Δείτε τα όλα

Άνοιξαν τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

14/08/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ Ν.4399/16 ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ Ν.4399/16 ΓΙΑ ΤΗ “ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” 

Έναρξη Υποβολών από 01.08.2020 έως και 30.10.2020

– ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2020 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, με τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από πλευράς των συμμετεχόντων είτε με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα της επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές μετόχων, είτε με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, είτε με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον (δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση τριών ετών, προκειμένου για μικρές ή πολύ μικρές, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης), είτε με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης. Το ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού μπορεί να γίνει και με εξωτερική χρηματοδότηση ήτοι με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού. 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων: για μικρές επιχειρήσεις ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και για πολύ μικρές επιχειρήσεις ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου – Χαρακτήρας αρχικής επένδυσης: Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης ήτοι να πληρούν μια εκ των ακολούθων προϋποθέσεων: – Δημιουργία νέας μονάδας,  – Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, –  Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, – Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας και – Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων: ατομικές επιχειρήσεις (εφ’ όσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ), εμπορικές εταιρίες, συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,  δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21

Ενισχυόμενες δαπάνες: α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Οι κτιριακές δαπάνες δύναται να ανέλθουν στο 45% του συνολικού προϋπολογισμού για τους μεταποιητικούς κλάδους, στο 60% για τις τουριστικές επενδύσεις (τουλάχιστο 3*), στο 70% για τον κλάδο των logistics και στο 80% για τα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια.

Σε επιχειρήσεις υπό σύσταση και υφιστάμενες που δεν έχει παρέλθει 7ετία από την έναρξη της δραστηριότητάς τους, παρέχονται και δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (δαπάνες έναρξης, λειτουργίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, νομική υποστήριξη και λογιστική υποστήριξη κλπ).

– ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η πρόσκληση για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας παρέχει φορολογικές απαλλαγές ή κίνητρα επιχορήγησης για φορείς που ανήκουν στην ειδική κατηγορία του άρθρου 12, έχει προϋπολογισμό 350.000.000€ και οι προϋποθέσεις είναι όμοιες με τις τρείς προηγούμενες προσκλήσεις.

Και τα δυο καθεστώτα στις νέες προσκλήσεις τους επιχορηγούν με βάση το Χάρτη Περιφεριεακών Ενισχύσεων και το είδος της επιχείρησης

Πηγή: iapetos.gr