Ανοίγει ο Β’ κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19

Έρχεται νέα ρύθμιση για οφειλές στην εφορία – Ποιους θα αφορά
2 Οκτωβρίου, 2020
Παράταση μέχρι 31/10 για το πρόγραμμα «Γέφυρα»
2 Οκτωβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Ανοίγει ο Β’ κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19

02/10/2020

Στα 780 εκατ. τα διαθέσιμα κεφάλαια κίνησης επιχειρήσεων κατά τον 2ο κύκλο

Ανακοινώθηκε ο Β’ κύκλος για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, με την αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων με επιπλέον 780 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των δύο κύκλων του Ταμείου ανέρχονται πλέον σε 1,78 δισ ευρώ.

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της χώρας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Β’ κύκλο του Ταμείου θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020.

Μέσω του Ταμείου θα αποδοθούν εγγυημένα δάνεια κεφάλαια κίνησης προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Σημειώνεται ότι στον Β’ κύκλο, στόχος είναι το 75-90% των νέων δανείων να δοθεί αποκλειστικά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί από τη πανδημία.

Υπολογίζεται ότι το σύνολο των δανείων που θα δοθούν αθροιστικά και με τους δύο κύκλους έως το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ.

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος των οποίων προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός:

 • των εξωχώριων,
 • των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες,
 • των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα,
 • των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους,
 • των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους,

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην θεωρούνται «προβληματικές» κατά την 31-12-2019. Αν η επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) ήταν προβληματική κατά την 31-12-2019 και έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, είναι δυνατό να λάβει ενίσχυση μέσω του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης.

Ειδικά για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 θα πρέπει:

 • να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης,
 • να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα,
 • να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,
 • να είναι τραπεζικά ενήμερες κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31η Δεκεμβρίου 2019,
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/17 (Α 137/139/17) (πράξεις επιβολής προστίμου,  κυρώσεις για παραβάσεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
 • να μη εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Για επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) είτε αυτά που έληξαν είτε αυτά που βρίσκονται σε ισχύ, βασική προϋπόθεση είναι να μην έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους. Στην περίπτωση που έχουν εμφανίσει στο παρελθόν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.


Επιλέξιμα Δάνεια

Τα επιλέξιμα για εγγυοδοσία Δάνεια θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 1. Δάνεια που θα συναφθούν έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020.
 2. Σκοπός χορήγησης των Δανείων θα είναι το Κεφάλαιο Κίνησης.
 3. Δάνεια (περιλαμβανομένων των μη μετατρέψιμων Ο/Δ) με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
 4. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.
 5. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Το 75% έως 90% των νέων δανείων του Β’ κύκλου απευθύνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.


Ύψος Δανείου

Δεν υπάρχει κατώτατο όριο στο αιτούμενο ποσό δανείου

Το ανώτατο ποσό που μπορεί να ζητήσει μία επιχείρηση διαμορφώνεται ως εξής:

 • Tο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019. Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατΆ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του ή
 • Tο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
 • Mετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων I και II για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για την Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για Μεγάλη επιχείρηση.


Επιτόκιο Δανείου

Το επιτόκιο των Δανείων επιβαρύνει τον Δανειολήπτη και μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική του κάθε συνεργαζόμενου ΧΟ, λαμβάνοντας υπόψη και τον μηχανισμό μετακύλησης του οφέλους της εγγύησης προς τον Τελικό Αποδέκτη.


Εγγυήσεις

Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του δανείου και παύει να ισχύει στην προγενέστερη των παρακάτω ημερομηνιών:

 • την 31.12.2025 ή
 • την ημερομηνία (αν υπάρξει) ανάλωσης του Ανώτατου Ποσού Εγγύησης και κατά την οποία η ΕΑΤ δεν έχει περαιτέρω υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Εγγυοδοσίας. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να κατατεθεί αίτημα κατάπτωσης της Εγγύησης μετά τις 31.12.2026.

Η προμήθεια της εγγύησης που καταβάλουν οι επιχειρήσεις επιχορηγείται πλήρως στους δύο κύκλους λειτουργίας του Ταμείου, τηρουμένων των περιορισμών των κρατικών ενισχύσεων. Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στο οποίο εμπίπτουν οι δύο κύκλοι του Ταμείου είναι το «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19»

Πηγή: antagonistikotita.gr