ΑΑΔΕ: Προχωρά σε ελέγχους υποθέσεων που παραγράφονται

Ο νέος «χάρτης» των προστίμων για την παραβίαση της εργασιακής νομοθεσίας
9 Σεπτεμβρίου, 2022
Αγορές «ημιπράσινων» στεγαστικών δανείων από τράπεζες
9 Σεπτεμβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

ΑΑΔΕ: Προχωρά σε ελέγχους υποθέσεων που παραγράφονται

09/09/2022

Εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, αναδρομικών, εισοδημάτων εξωτερικού, ΦΠΑ κ.α. «ανοίγει» η ΑΑΔΕ με στόχο να καταλογίσει τυχόν επιπλέον φόρο πριν το τέλος του 2022 και πριν οι υποθέσεις αυτές παραγραφούν. Πρόκειται ουσιαστικά για υποθέσεις του 2016 οι οποίες στο τέλος Δεκεμβρίου θα παραγραφούν οριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα για τις συγκεκριμένες υποθέσεις μπορεί να λήγει τυπικά στις 31 Δεκεμβρίου, ωστόσο η πραγματική ημερομηνία λήξης για το Δημόσιο είναι η 10η Δεκεμβρίου. Είναι η τελευταία μέρα στην οποία το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, καθώς με βάση την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να δίνεται σε κάθε ελεγχόμενο φορολογούμενο χρονικό περιθώριο 20 ημερών, από τη στιγμή  κοινοποίησης της πράξης αυτής, για απαντήσει στα ευρήματα των ελεγκτών και να τεκμηριώσει τυχόν σφάλματα εξαιτίας των οποίων τα προς καταβολή ποσά μπορεί να έχουν υπολογιστεί σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα.

Με τη συμπλήρωση ή την παρέλευση του 20ημέρου, έως τις 31 Δεκεμβρίου, η αρμόδια φοροελεγκτική υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κοινοποιήσει την οριστική πράξη του διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στην οποία τα τελικά ποσά φόρων και προστίμων που θα έχουν καταλογιστεί, μπορεί να είναι μικρότερα από αυτά που αναγράφονταν στην προσωρινή πράξη.

Οι υποθέσεις που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» είναι :

  • φορολογούμενοι που δεν δήλωσαν ή ήταν ανακριβή τα αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2016 αλλά αφορούν παλαιότερα έτη,
  • επιχειρήσεις που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2016,
  • φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2011 για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών συμπληρωματικά στοιχεία για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
  • φορολογία εισοδήματος για τη χρήση του 2013, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2019.

Οι φορολογούμενοι θα λάβουν εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο θα αναφέρει ότι η φορολογική διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου. Επίσης, θα αναγράφονται τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης. Επί του ποσού του φόρου που προσδιορίζεται με την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου δεν υπολογίζονται πρόστιμα, υπολογίζεται όμως ο τόκος που αναλογεί.

Ο φορολογούμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά, με σχετική ειδοποίηση στην προσωπική του θυρίδα στο Taxisnet. Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει στην εφορία χειρόγραφα συμπληρωματική δήλωση φόρου εισοδήματος συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό με βάση την υποβληθείσα δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Πηγή: Ναυτεμπορική