100% Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης: Όλες οι προθεσμίες υποβολής φακέλων

Τράπεζες: Στα 5-7 δισ. οι εκτιμήσεις για τα νέα NPLs του κορονοϊού
16 Οκτωβρίου, 2020
Υπ. Ανάπτυξης: Στο ΕΠΑνΕΚ εντάσσεται το «Εξοικονομώ- Αυτονομώ» (Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ)
23 Οκτωβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

100% Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης: Όλες οι προθεσμίες υποβολής φακέλων

16/10/2020

Η ενίσχυση προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας, θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για κεφάλαια κίνησης ως ποσοστό επί των δαπανών που υλοποίησαν οι δικαιούχοι  το 2019. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019. Το ποσό επιχορήγησης θα κυμαίνεται ανάλογα με την Περιφέρεια.

Το καθεστώς θα είναι ανοικτό σε όλες τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα  χρηματοδοτείται με τους αδιάθετους πόρους των Π.Ε.Π. και προβλέπει ότι η επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
 • διάφορα λειτουργικά έξοδα

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 αντίστοιχα στις δαπάνες που αναφέρονται παραπάνω.

Τα κριτήρια αξιολόγησης βάσει των οποίων θα κατανεμηθούν τα 200 εκ της δράσης (συγκριτική αξιολόγηση, χωρίς σειρά προτεραιότητας) εξειδικεύονται στην Πρόσκληση και αφορούν:

Τον αριθμό εργαζομένων που απασχολήθηκαν το 2019

Το δείκτη κερδών προς τον Κύκλο Εργασιών του 2019 [15%]

Την επίπτωση (μείωση) στον Κύκλο Εργασιών από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτημάτων για όλες τις Περιφέρειες:

 • Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: από 14/10/2020 έως 2/11/2020 (ώρα 15:00)
 • Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: από 2/10/2020 έως 26/10/2020 (ώρα 15:00)
 • Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: από 13/10/2020 έως 3/11/2020
 • Στην Περιφέρεια Κρήτης: από 13/10/2020 έως 2/11/2020
 • Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: από 6/10/2020 έως 26/10/2020 (ώρα 15:00)
 • Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: από 8/10/2020 έως 29/10/2020
 • Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: από 8/10/2020 έως 3/11/2020
 • Στην Περιφέρεια Ηπείρου: από 15/10/2020 έως 4/11/2020
 • Στην Περιφέρεια Αττικής: από 23/10/2020 έως 20/11/2020
 • Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: από 4/11/2020 έως 18/3/2021
 • Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας: από 13/10/2020 έως 30/10/2020
 • Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: από 10/9/2020 έως 12/10/2020 (ώρα 15:00)