Φορολογικές απαλλαγές 150 εκατ. ευρώ για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

Πρόταση για αύξηση κρατικών ενισχύσεων (De Minimis)
13 Μαρτίου, 2020
Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης
13 Μαρτίου, 2020
Δείτε τα όλα

Φορολογικές απαλλαγές 150 εκατ. ευρώ για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

13/03/2020

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων και οι επιλέξιμες δαπάνες. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων.

Για ακόμη επτά μήνες, θα παραμείνει ανοικτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς – πρόγραμμα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Η αρχική προθεσμία, έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2020, ωστόσο, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εν λόγω καθεστώς, είναι πλέον το μόνο ανοικτό στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου (ως προς την υποβολή αιτήσεων).

Ο προϋπολογισμός του καθεστώτος, ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ και μέσω αυτού, παρέχονται φορολογικές απαλλαγές που μπορούν να αξιοποιηθούν εντός διαστήματος 5 έως 15 ετών σε επιχειρήσεις που αναζητούν ενισχύσεις για την προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο καθεστώς έχουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

1. Ατομική επιχείρηση.


 1. Εμπορική εταιρεία.

  3. Συνεταιρισμός.

  4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

  5. Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

  6. Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ.

  7. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:

  α. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού,

  β. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,

  γ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

  Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

  Επενδυτικά σχέδια

  Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο συγκεκριμένο καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.

  Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό και αξιοποιείται από τον δικαιούχο σε ετήσια βάση έως 20% της συνολικής ενίσχυσης για διάστημα από 5 έως 15 φορολογικά έτη.

  Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τα 5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, τα 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και τα 20 εκατ. ευρώ ανά όμιλο.

  Στις ενισχυόμενες δαπάνες περιλαμβάνονται όσες σχετίζονται με την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αρχική επένδυση.

  Επιλέξιμες δαπάνες

  1. Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

  α) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων,

  β) Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

  αα) η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,

  ββ) η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή,

  Όταν ένα μέλος της οικογένειας ή ένας υπάλληλος του αρχικού ιδιοκτήτη αναλαμβάνει μια μικρή επιχείρηση, δεν ισχύει ο όρος ότι τα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να αγοράζονται από τρίτους που δεν σχετίζονται με τον αγοραστή.

  γγ) η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς,

  δδ) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες, και

  εε) η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ.

  γ) Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων των οποίων αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.

  δ) Η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι θέσεων δεν ενισχύεται.

  Υποβολή αίτησης υπαγωγής

  Το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται για το συγκεκριμένο καθεστώς διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α’ 265).

Πηγή: Euro2day.gr