Πρόγραμμα ενίσχυσης για επιχειρήσεις οπτικοακουστικών έργων

Παρεμβάσεις για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα
6 Μαρτίου, 2020
Ταμεία: Αντίστροφη μέτρηση ενός μήνα για επανένταξη στις 120 δόσεις
6 Μαρτίου, 2020
Δείτε τα όλα

Πρόγραμμα ενίσχυσης για επιχειρήσεις οπτικοακουστικών έργων

06/03/2020

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020) και συγκεκριμένα στο υποπρόγραμμα MEDIA, το οποίο ενισχύει οικονομικά ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταινιών και των οπτικοακουστικών μέσων, για την ανάπτυξη, διανομή και προώθηση του έργου τους. Στη συγκεκριμένη δράση, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, το υποπρόγραμμα MEDIA στηρίζει τα ακόλουθα μέτρα:

• Την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, ιδίως ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και διαδραστικών έργων με ενισχυμένη δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας.

• Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών προγραμμάτων, ιδίως ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, με στόχο τη διευκόλυνση ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών οπτικοακουστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών έργων.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν ευρωπαϊκές εταιρείες, οι δραστηριότητες των οποίων συμβάλλουν στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων, και ιδιαίτερα ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών προγραμμάτων που έχουν συσταθεί νομίμως τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής και έχουν στο ενεργητικό τους πρόσφατη επιτυχία1. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν την πλειονότητα των δικαιωμάτων του υποβαλλόμενου έργου. Επιλέξιμες είναι αιτήσεις από νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

• Κράτη-μέλη της Ε.Ε. και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

• Προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική.

• Χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

• Την Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή.

• Χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Επιλέξιμες δράσεις

Επιλέξιμες είναι δραστηριότητες ανάπτυξης περιεχομένου για τα εξής οπτικοακουστικά έργα:

• Ταινίες μεγάλου μήκους, κινούμενα σχέδια και δημιουργικά ντοκιμαντέρ ελάχιστης διάρκειας 60 λεπτών προοριζόμενα πρωτίστως για κινηματογραφική διανομή.

• Εργα μυθοπλασίας (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 90 λεπτών, κινούμενα σχέδια (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 24 λεπτών και δημιουργικά ντοκιμαντέρ (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 50 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για την τηλεόραση.

• Εργα μυθοπλασίας συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 90 λεπτών, κινούμενα σχέδια συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 24 λεπτών και δημιουργικά ντοκιμαντέρ συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 50 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες. Για τα σχέδια που προβλέπουν εμπειρία χρήστη σε μη γραμμική μορφή (π.χ. εικονική πραγματικότητα), οι παραπάνω ελάχιστες διάρκειες δεν ισχύουν.

Η ψηφιακή πλατφόρμα υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους σχεδίων: κινούμενα σχέδια, δημιουργικά ντοκιμαντέρ και έργα μυθοπλασίας προοριζόμενα για συσκευές με πολλαπλές οθόνες, διαδραστικά έργα, σειρές σε συνέχειες ή αυτοτελή επεισόδια στο Διαδίκτυο και έργα εικονικής πραγματικότητας με αφήγηση.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν με άριστα το 100. Οι ποσοστιαίες μονάδες θα κατανέμονται σύμφωνα με τη στάθμιση που ακολουθεί:

• Συνάφεια και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (55 βαθμοί).

• Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (10 βαθμοί).

• Διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου (25 βαθμοί).

• Αντίκτυπος και βιωσιμότητα (10 βαθμοί).

• «Αυτόματες» επιπλέον μονάδες για: σχέδια που απευθύνονται ειδικά σε κοινό νεαρής ηλικίας (5 επιπλέον μονάδες), εκτός των έργων κινουμένων σχεδίων.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται ανέρχεται σε 5.400.000 ευρώ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά χορηγείται υπό μορφή επιδότησης. Η μέγιστη χρηματοδότηση που μπορεί να διατεθεί για ένα μεμονωμένο σχέδιο είναι εφάπαξ ποσό ύψους:

• 60.000 ευρώ για κινούμενα σχέδια.

• 25.000 ευρώ για δημιουργικά ντοκιμαντέρ.

• 50.000 ευρώ για έργα μυθοπλασίας αν ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της παραγωγής είναι ίσος με/υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

• 30.000 ευρώ για έργα μυθοπλασίας αν ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της παραγωγής είναι μικρότερος του 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι προτάσεις κατατίθενται έως και 12/5/2020, στις 17.00 (ώρα Βρυξελλών), χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης (eForm).

1: Ως επιτυχία θεωρείται ότι η εταιρεία έχει ολοκληρώσει την παραγωγή ενός επιλέξιμου έργου την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της πρότασης, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ή μεταδοθεί τουλάχιστον σε μία χώρα πλην της χώρας της στην περίοδο από 1/1/2014 έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Πηγή: Euro2day.gr