Παρεμβάσεις για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα

ΟΑΕΔ: Παράταση σε πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για άνεργους νέους
6 Μαρτίου, 2020
Πρόγραμμα ενίσχυσης για επιχειρήσεις οπτικοακουστικών έργων
6 Μαρτίου, 2020
Δείτε τα όλα

Παρεμβάσεις για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα

06/03/2020

Στόχος η διασύνδεση των επιχειρήσεων με την ερευνητική κοινότητα και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Ποιες ενέργειες θα υλοποιηθούν.

Δύο παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα, τίθενται σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ειδικότερα, οι δράσεις που φέρουν τους τίτλους «e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας» και «Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» θα υλοποιηθούν από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας, (ΑΣΔΑ) και τους δήμους Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Αιγάλεω και θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΣΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τη δράση «e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας» αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τις επιχειρήσεις (υφιστάμενες, νέες και νεοφυείς) και την ερευνητική κοινότητα, μέσω του οποίου επιδιώκεται να αναδειχθούν κοινά πεδία ενδιαφέροντος και ανταλλαγής ιδεών, συνεργιών, δικτυώσεων και συνεργασιών, ώστε να ενεργοποιηθούν δραστηριότητες R&D στη Δυτική Αθήνα και να αξιοποιηθούν σχετικές δράσεις στο πλαίσιο της ΠΣΕΕ της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η παροχή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας υπηρεσιών ενημέρωσης και διάδοσης του πλαισίου και των δυνατοτήτων ανάπτυξης ερευνητικών συνεργασιών και συνεργιών από τις επιχειρήσεις της Δυτικής Αθήνας, η χαρτογράφησης των αναγκών και του ενδιαφέροντος των ΜΜΕ για συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα η ανάδειξη ερευνητικών έργων που έχουν ολοκληρωθεί, είτε επιδεικτικού χαρακτήρα, είτε για εμπορική αξιοποίηση, η δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθοδήγησης των επιχειρήσεων (και νέων επιχειρηματιών) για την ανάπτυξη καινοτομιών σε επίπεδο proof-of-concept κ.ο.κ.

Οι υπηρεσίες της δράσης θα παρέχονται δωρεάν σε οποιαδήποτε αγορά και όλοι οι δυνητικοί χρήστες θα λαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες, χωρίς διάκριση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δράση δεν θα έχει φυσική έδρα και πέραν της πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του «e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας» και της πραγματοποίησης ομαδικών συνεδριών εργασίας, συμμετοχής σε ημερίδες, στην συμμετοχή σε «Μαραθωνίους ανάπτυξης ιδεών και εφαρμογών» (hackathon), ανταλλαγή εμπειριών κ.ο.κ, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες θα δίδονται διαδικτυακά ή τηλεφωνικά (ΗΕLP DESK).

Η έτερη δράση, με τίτλο «Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» που θα εφαρμοστεί στους Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Αιγάλεω στοχεύει στην κινητοποίηση των επιχειρήσεων, με την καθιέρωση συλλογικών διαδικασιών προώθησης της επιχειρηματικότητας και προβολής της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μια σειρά ενεργειών με το ακόλουθο περιεχόμενο:

– Συγκρότηση του «Μηχανισμού» και οργάνωση της λειτουργίας του, καθιέρωση διαδικασιών διαβούλευσης και στήριξη / κινητοποίηση των επαγγελματικών εταίρων της περιοχής, κατά τεκμήριο τοπικού χαρακτήρα,

– Ανάπτυξη, επικοινωνία και καθορισμός κοινών στρατηγικών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, βελτίωσης του οικονομικού και διοικητικού περιβάλλοντος και προβολής της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού και τόπου εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων,

– Προώθηση κοινών υπηρεσιών απλοποίησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ως προς την εμπλοκή της Αυτοδιοίκησης στην αδειοδότηση, λειτουργία και ρύθμιση ζητημάτων άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

– Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Αθήνα.

– Σχεδιασμός, οργάνωση και παρακολούθηση στρατηγικού πλάνου εξωστρέφειας της Δυτικής Αθήνας με έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής, μέσω της παροχής ενημέρωσης και πληροφοριών οικονομικού, επιχειρηματικού και γενικότερου περιβάλλοντος, καθώς και πληροφόρησης για συγκεκριμένες δυνατότητες εξαγωγικών κινήσεων, εξεύρεσης εμπορικών εταίρων κ.τ.λ.

– Ανάπτυξη «σημείων» φυσικής ενημέρωσης και διεπαφής με επιχειρήσεις, επενδυτές όπου θα παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες και εξελίξεις της τοπικής αγοράς, καθώς και των επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών, ενημέρωση σε θέματα διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος και υποστήριξη σε μορφή συγκέντρωσης των συγκεκριμένων πληροφοριών, διασύνδεση με άλλους συναρμόδιους φορείς για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων, υποστήριξη στην διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής της Περιφέρειας σχετικά με την επιχειρηματικότητα, μέσω της παρακολούθησης των συνθηκών και τάσεων της αγοράς και της παροχής τεκμηρίωσης για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και αποτίμηση πολιτικών και μέτρων κ.ο.κ.

Πηγή: Euro2day.gr