Με δύο «κόφτες» η κρατική εγγύηση δανείων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Τα «ψιλά γράμματα» των δανείων με εγγύηση δημοσίου
15 Μαΐου, 2020
Στις 20 – 25/5 οι πρώτες αιτήσεις στις τράπεζες για δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου
15 Μαΐου, 2020
Δείτε τα όλα

Με δύο «κόφτες» η κρατική εγγύηση δανείων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

15/05/2020

Στο 32% για τις μικρομεσαίες και στο 24% για τις μεγάλες επιχειρήσεις το πλαφόν κάλυψης ζημιάς από την κρατική εγγύηση. Πότε καταπίπτει και καταβάλλεται η εγγύηση. Πως μοιράζονται μεταξύ τράπεζας και ΕΑΤ ενδεχόμενα ποσά ανάκτησης από εκποίηση εξασφαλίσεων.

Με δύο κρίσιμους «κόφτες», ως προς το ποσοστό ζημιάς, που καλύπτεται από το Δημόσιο, πρόκειται να δουλέψει το νέο πρόγραμμα δανείων με κρατική εγγύηση για τις πληγείσες από την πανδημία του Covid-19 επιχειρήσεις.

Όπως προκύπτει από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), η κρατική εγγύηση θα καλύπτει μεν το 80% των απαιτήσεων σε καθυστέρηση για κάθε δάνειο, τίθενται, όμως, ανώτατα όρια κάλυψης επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου της δράσης.

Ειδικότερα, η πρόσκληση διευκρινίζει ότι η εγγύηση θα καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο το 32% του χαρτοφυλακίου εγγυημένων δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους και ως το 24% του χαρτοφυλακίου εγγυημένων δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες. 

Αντίστοιχα, οι ζημίες του χαρτοφυλακίου, που καλύπτονται από την εγγύηση, στο σύνολό τους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό της εγγύησης.

Ως χαρτοφυλάκιο εγγυημένων δανείων νοείται το σύνολο των νέων δανείων, ανά τράπεζα, που έχουν εκταμιευθεί στο πλαίσιο της δράσης και πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη εγγύησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ. Η κάθε τράπεζα, η οποία θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα υποχρεούται να παρακολουθεί τα παραπάνω δάνεια διακριτά από τις υπόλοιπες πιστώσεις της.

Η εγγύηση καταπίπτει, εφόσον υπάρξει καθυστέρηση σε οφειλόμενη καταβολή μεγαλύτερη των 90 ημερών ή επέλθει γεγονός καταγγελίας της δανειακής σύμβασης από άλλη αιτία. Επίσης η εγγύηση καταπίπτει, μερικώς ή ολικώς, αν συναφθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανείου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων περί εξόφλησης οφειλόμενου κεφαλαίου και τόκων.

Η καταβολή της εγγύησης πραγματοποιείται με την υποβολή αιτήματος από την τράπεζα για την εξόφληση από την ΕΑΤ απαιτήσεων σε καθυστέρηση και ως το ανώτατο όριο κάλυψης χαρτοφυλακίου.

Το αίτημα του πιστωτικού ιδρύματος υποβάλλεται, μετά την επέλευση γεγονότος υπερημερίας. Σε περίπτωση που το γεγονός υπερημερίας είναι αναδιάρθρωση το αίτημα αφορά το ποσό διαγραφής οφειλής και εφόσον αφορά μέρος της εγγύησης, η κατάπτωση είναι μερική. Η καταβολή της εγγύησης θα πραγματοποιείται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, από ειδικό λογαριασμό.

Σε περίπτωση κατάπτωσης και καταβολής της εγγύησης, η τράπεζα και το Ταμείο Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ συμμετέχουν συμμέτρως (pari passu) σε κάθε ποσό ανάκτησης της απαίτησης από το συγκεκριμένο δάνειο.

Ειδικότερα, κάθε ποσό που ανακτάται εξαιτίας της εγγυημένης χρηματοδότησης (κατόπιν αφαιρέσεως τυχόν εξόδων εκτέλεσης), είτε στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης, είτε απευθείας με οποιονδήποτε τρόπο από τον οφειλέτη, κατανέμεται και αποδίδεται από την τράπεζα στην ΕΑΤ κατά το ισχύον ανώτατο όριο κάλυψης χαρτοφυλακίου.

Διευκρινίζεται ότι το συνολικό ποσό που η ΕΑΤ θα δικαιούται ως ανάκτηση από το σύνολο Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό που θα έχει καταβληθεί από την ΕΑΤ σε υλοποίηση της εγγυήσεων του χαρτοφυλακίου.

Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά νέα Δάνεια που θα συναφθούν μετά τη σύναψη της Επιχειρησιακής Συμφωνίας και που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η εγγύηση καλύπτει το Δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής. Άρα το ανώτατο όριο διάρκειας της εγγύησης είναι τα 5 έτη. Το αίτημα κατάπτωσης, ωστόσο, είναι δυνατό να υποβληθεί μέχρι και την 31.12.2026, εάν έχει συντρέξει το γεγονός υπερημερίας μέχρι την 31.12.2025.

Πηγή: Euro2day.gr