Επιδότηση επιχειρήσεων για επενδύσεις R&D


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
ΕΕ: Έξτρα πόροι 314 εκατ. σε καινοτόμες επιχειρήσεις
12 Ιουνίου, 2020
Επανέναρξη επιτόπιων επαληθεύσεων στις δράσεις ενίσχυσης του ΕΠΑνΕΚ
12 Ιουνίου, 2020
Δείτε τα όλα

Επιδότηση επιχειρήσεων για επενδύσεις R&D


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

12/06/2020

Ειδική δράση για τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Έως και 80% το ύψος της επιδότησης. Ποιοι μπορούν να υπαχθούν. Οι επιλέξιμες δαπάνες και οι τομείς προτεραιότητας.

Τη χρηματοδότηση ερευνητικών και καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προβλέπει η δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας».

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 6 εκατ. ευρώ και με το ποσό αυτό θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 20.000 έως και 400.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και την κατηγορία της επιλέξιμης δαπάνης και μπορεί στην περίπτωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων να ανέλθει έως και το 80% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη 2 «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Η προθεσμία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Στόχος της δράσης, είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην καινοτομία ή και στην έρευνα και ανάπτυξη, στους κλάδους της Αγροδιατροφής, των Δομικών Υλικών, της Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης, του Τουρισμού, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, των Τεχνολογιών Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

-Μία Επιχείρηση

-Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους

-Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων

-Μία ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, (είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα).

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση συνεργασίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ), ή Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες του προγράμματος, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εξής:

α) Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο.

β) Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

γ) Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνογνωσία, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

δ) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

ε) Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης)

στ) Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.

ζ) Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

η) Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Πηγή: Euro2day.gr