Ενισχύσεις σε μμε με νέες δράσεις 72 εκατ. ευρώ εν μέσω πανδημίας

Τι επιδότηση κερδίζει η αγορά οχήματος με ηλεκτροκίνηση
29 Μαΐου, 2020
«Τρέχουν» η «Γενική Επιχειρηματικότητα» & «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» του Ν. 4399/16
5 Ιουνίου, 2020
Δείτε τα όλα

Ενισχύσεις σε μμε με νέες δράσεις 72 εκατ. ευρώ εν μέσω πανδημίας

05/06/2020

40 εκατ. ευρώ για περιβαλλοντικές υποδομές

Δύο νέες δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 72 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), ενεργοποιεί το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων εν μέσω των οικονομικών επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία του κορονοϊού.

Πρόκειται για τη δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων», προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, και τη δράση «Ενίοχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας, Συνεργατικών Συνεταιρισμών και Δικτυώσεων», προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πρόσφατα ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, η προκήρυξη των δύο χρηματοδοτικών προγραμ­μάτων αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Περιβαλλοντικές Υποδομές

Το  νέο  πρόγραμμα  «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» ενισχύει επενδυτικά σχέδια που έχουν στόχο την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων. Όπως ορίζει το πρόγραμμα, τα απόβλητα, ύστερα από επεξεργασία, θα μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες, ώστε να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική χρήση τους είτε άλλες χρήσεις.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχεται στα 40 εκατ. ευ­ρώ, ενώ το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν μπορεί να κυμαίνεται από 200.000 έως και 5.000.000 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 9 Σεπτεμβρίου και τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 μηνών από την ημερομηνία ένταξης στο πρόγραμμα. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται. Το ανώτατο ύψος, πάντως, ανέρχεται στο 50%.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες, οι νέες και οι υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση ενέργειες είναι οι εξής:

 1. Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων.
 2. Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή/ και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.

3.Προσωρινή αποθήκευση: Αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και τον στόχο της συλλογής.

 1. Επεξεργασία: Κάθε είδους εργασία προετοιμασίας πριν από την ανάκτηση.
 2. Ανάκτηση: Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν έναν χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών ανάκτησης παρατίθενται ενδεικτικά οι εργασίες:

Ανακύκλωσης: Οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με mν οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται να εξυπηρετήσουν είτε και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς.

Προετοιμασίας yια επαναχρησιμοποίηση: Κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με mν οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Κατηγορίες αποβλήτων

Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιλέξιμες είναι οι κατηγορίες αποβλήτων όπως αυτές περιγράφονται στον κατάλογο αποβλήτων:

α) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων(ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που εγκρίθηκαν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15.12.2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015», καθώς επίσης και

β) της υπ’ αρ. 62952/5384 αρ.ΚΥΑ έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015. (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016).

Επιλέξιμες δαπάνες

Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 1. Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στο ποσό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου το 35%.
 2. Μηχανήματα – εξοπλισμός με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό το 100%.
 3. Μεταφορικά μέσα με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό το 30%.

4.Πιστοποίηση συστημάτων, δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό το 5% (και μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ ανά σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης).

 1. Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό το 5%.
 2. Συμμετοχή σε εκθέσεις με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό το 10%.
 3. Εξειδικευμένα λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό το 10%.
 4. Τεχνική/ συμβουλευτική υποστήριξη με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό το 10%.

Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές» μπορεί να κυμαίνεται από 200 χιλ. έως και 5 εκατ. ευρώ, ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 9 Σεπτεμβρίου.

 

32 εκατ. για αλυσίδες προστιθέμενης αξίας

Το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας, Συνεργατικών Συνεταιρισμών και Δικτυώσεων», συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εννέα τομείς προτερα1ότητας της οικονομίας: Αγροδιατροφή, Βιομηχανία Τροφίμων, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά – Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Υγεία με έμφαση σε επιχειρήσεις της μεταποιητικής δραστηριότητας. Η δράση περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών με τη μορφή κάθετων ή και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτυγχάνονται Οικονομίες κλίμακας και κοινοί στόχοι (π.χ. διείσδυση σε νέες αγορές) και αφορά τη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης διεπιχειρησιακών συνεργασιών με τη μορφή κάθετων ή / και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Ανάπτυξη τελικών ή ενδιάμεσων νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων/ υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμ1σn, την τυποποίηση, την πιστοποίηση και τον σεβασμό προς το περιβάλλον, μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή πρωτοτύπων και καινοτόμων ιδεών κοινού ενδιαφέροντος.
 • Κατοχύρωση και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας κοινού ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών κο1 σύνταξη. τεχνικών φακέλων κα1 προδιαγραφών.
 • Πιστοποίηση προϊόντων/ υπηρεσιών με βάση ειδικές απαιτήσεις διεθνών αγορών.
 • Ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής, κοινού ενδιαφέροντος.
 • Προώθηση της οργανωτικής και διαδικαστικής καινοτομίας.
 • Προώθηση / προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι ομάδες τουλάχιστον πέντε υφιστάμενων ανεξάρτητων επιχειρήσεων με κάθετες, συμπληρωματικές ή/ και ομοειδείς δραστηριότητες, οι οποίες θα συνδέονται ως προς τον στόχο του εγχειρήματος με ένα κοινά αποδεκτό μεταξύ τους σύμφωνο συνεργασίας, όπως θα ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος.

Επίσης, σε κάθε συνεργατικό σχήμα  μπορεί να συμμετέχει και μία υπό ίδρυση επιχείρηση, η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας και η οποία θα μπορεί να είναι και συνδεδεμένη με επιχείρηση ή επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχήμα. Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης δημόσιας χρηματοδότησης θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα επιτρεπόμενα ανά περιφέρεια όρια και τις επιλογές προτεραιότητας που θα τεθούν.

Το προτεινόμενο συνολικό ύψος επενδυτικών σχεδίων ανά συνεργατική πρόταση θα κυμαίνεται από 1 εκατ. έως 4 εκατ. ευρώ, κλιμακούμενο ανάλογα με τη συμμετοχή όσο, το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων στην κάθε αλυσίδα αξίας – επενδυτικό σχέδιο.

Πηγή: Ναυτεμπορική