Στον προθάλαμο δύο νέα προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Ευνοϊκότερη ένταξη στον νόμο Κατσέλη με άρση κατασχέσεων
6 Ιουλίου, 2018
Επικαιροποιημένος οδηγός για φόρους κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών
10 Ιουλίου, 2018
Δείτε τα όλα

Στον προθάλαμο δύο νέα προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

09/07/2018_x000D_
_x000D_
Κίνητρα για τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων και τη συνεργασία τους με ερευνητικούς φορείς. Ειδικές ενισχύσεις σε ΜΜΕ για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών προκειμένου να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα. Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες._x000D_
_x000D_
Εντός του δεύτερου δεκαημέρου του Ιουλίου «τοποθετούν» στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης την προκήρυξη των δύο καθεστώτων – προγραμμάτων του αναπτυξιακού νόμου (ν.4399/2016) «Συνέργειες και Δικτυώσεις» και «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ»._x000D_
_x000D_
Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο προγραμμάτων έχει οριστεί στα 200 εκατ. ευρώ (από 100 εκατ. ευρώ το καθένα) και αποσκοπούν στην ενίσχυση και τη δημιουργία clusters μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, καθώς και στην παροχή κινήτρων για την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις._x000D_
_x000D_
Στις μορφές των ενισχύσεων που παρέχουν τα δύο αυτά καθεστώτα περιλαμβάνονται η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η φορολογική απαλλαγή και η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης._x000D_

Οι «Συνέργειες και Δικτυώσεις»

_x000D_
Στο πλαίσιο του καθεστώτος «Συνέργειες και Δικτυώσεις», οι επιχειρηματικές συστάδες (clusters) μπορούν να αποτελούνται από επιχειρήσεις, ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση._x000D_
_x000D_
Οι επιχειρηματικές συστάδες διευθύνονται και συντονίζονται από φορέα διαχείρισης με νομική προσωπικότητα, στον οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Ο φορέας διαχείρισης της επιχειρηματικής συστάδας την εκπροσωπεί, αναπτύσσει και εφαρμόζει δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξή της και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για καθέναν από τους συμμετέχοντες σε αυτήν._x000D_
_x000D_
Για να υπαχθεί μια επιχειρηματική συστάδα στο πρόγραμμα, θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον έξι επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης, ή τέσσερις επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας._x000D_
_x000D_
Στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες, περιλαμβάνονται επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Επίσης, χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης._x000D_
_x000D_
Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στους φορείς που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές συστάδες. Οι επιχειρηματικές συστάδες που αποτελούνται από ΜΜΕ, ενισχύονται με τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης._x000D_
_x000D_
Αντίστοιχα, στις επιχειρηματικές συστάδες, στις οποίες περιλαμβάνεται μεγάλη επιχείρηση με ποσοστό συμμετοχής στο φορέα διαχείρισης μεγαλύτερο του 50%,παρέχονται τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης. Δηλαδή δεν παρέχεται ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης._x000D_

«Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜμΕ»

_x000D_
Δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο καθεστώς, έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υποβάλλουν αφορούν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή και στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών._x000D_
_x000D_
Τα παραπάνω σχέδια πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:_x000D_
_x000D_
α) να αξιοποιούν αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον αποδεικνύεται η συνάφεια των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας και η επένδυση συνίσταται στην εμπορική εκμετάλλευση του παραχθέντος ερευνητικού αποτελέσματος,_x000D_
_x000D_
β) να επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με τη χρήση διαδικαστικών και οργανωτικών καινοτομιών, με έργα και προγράμματα ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού,_x000D_
_x000D_
γ) να αποσκοπούν στην εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης για τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, που θα τυγχάνουν άμεσης παραγωγικής και εμπορικής αποδοχής._x000D_
_x000D_
Στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες περιλαμβάνονται επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Επίσης, χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης._x000D_
_x000D_
Όπως προαναφέρθηκε τα επενδυτικά σχέδια του συγκεκριμένου καθεστώτος – προγράμματος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης._x000D_
_x000D_
Πηγή: Euro2day.gr_x000D_
_x000D_