Πότε αποτελούν εισόδημα οι επιδοτήσεις – Δείτε τις λεπτομέρειες

Το σχέδιο για πληρωμή φόρων σε 12 δόσεις για όλους!
4 Ιουνίου, 2018
Βήμα προς βήμα η διαδικασία για απαλλαγή από ΦΠΑ με το… καλημέρα
11 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

Πότε αποτελούν εισόδημα οι επιδοτήσεις – Δείτε τις λεπτομέρειες

08/06/2018_x000D_
_x000D_
Οι αποφάσεις της κυβέρνησης να εφαρμόζει προγράμματα επιδότησης προς τις επιχειρήσεις, δίνει μεγάλη ανάσα και στους επιχειρηματίες, αλλά ανοίγει και θέσεις εργασίας. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ερωτήματα από τους επιχειρηματίες προς τους λογιστές τους, για το εάν οι επιδοτήσεις που λαμβάνουν αποτελούν εισόδημα για τις επιχειρήσεις αυτές και εάν θα πρέπει να υπολογιστούν σαν λοιπά έσοδα στο έντυπο αναλυτικών στοιχειών επιχειρήσεων της εφορίας, το επονομαζόμενο «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα», όπως ονομάζεται το Έντυπο Ε3._x000D_
_x000D_
Παρόλο που με το άρθρο 72 παράγραφο 25 του νόμου 4172/2013, του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), παύει να ισχύει ο προηγούμενος ΚΦΕ (Ν. 2238/1994), η διοίκηση, τόσο με την ΠΟΛ.1116/10.6.2015, όσο και με διάφορα έγγραφα (ατομικές διοικητικές λύσεις) επαναφέρει τις θέσεις της για την αντιμετώπιση των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων και κάλυψη δαπανών, ως αφαιρετικά στοιχεία της δαπάνης που πραγματοποιεί η επιχείρηση για την απόκτησή τους._x000D_
_x000D_
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Finance & Markets Voice, στο έγγραφο της ΔΕΑΦ, 1080132 ΕΞ 2-6-2015: «Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας» αναφέρεται ότι:_x000D_
_x000D_
«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013, ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους._x000D_

  _x000D_

 1. 2. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές, αλλά προσμετρούνται στον υπολογισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία (λογιστικός τρόπος προσδιορισμού).
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 3. Ωστόσο, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση και σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους περί ιδιωτικών επενδύσεων, τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (σχετική η 1040321/10238/Β0012/ ΠΟΛ. 1093/5.5.1992 εγκύκλιος που έδινε οδηγίες εφαρμογής του Ν. 1892/1990).
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Οι επιδοτήσεις από αναπτυξιακούς νόμους_x000D_
_x000D_
Στην ίδια λογική αντιμετωπίζονται οι επιχορηγήσεις από αναπτυξιακούς νόμους. Η θέση της διοίκησης αποτυπώνεται στο ίδιο έγγραφο (ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2-6-2015 ) το οποίο αναφέρει συγκεκριμένα:_x000D_
_x000D_
«4. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1059/18.03.2015 εγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στις επιχορηγήσεις που εισπράττονται στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων (π.χ. Ν. 1892/1990, ν. 3299/2004) συνεχίζουν να ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή τους, ενώ για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε (π.χ. οι επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας αποτελούν μειωτικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού)._x000D_

  _x000D_

 1. 5. Διευκρινίζεται ότι τα οριζόμενα ανωτέρω, αφορούν στον γενικό κανόνα αντιμετώπισης των επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων και δεν αναφέρονται σε οποιαδήποτε ειδική αντιμετώπιση συγκεκριμένων κατηγοριών επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων με ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις.
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Λογιστική αντιμετώπιση των επιχορηγήσεων στα απλογραφικά βιβλία_x000D_
_x000D_
Ο λογιστικός χειρισμός όσον αφορά στις οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία (παλιά Β΄ Κατηγορίας) πρέπει να είναι σύμφωνος με τα παραπάνω, δεδομένου ότι για την καταχώριση-αντιμετώπιση λογιστικά των κρατικών επιχορηγήσεων, ακολουθούν τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία και όχι όσα αναφέρονται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Άρθρο 23: Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι)._x000D_
_x000D_
Τρόπος αντιμετώπισης των επιχορηγήσεων-επιδοτήσεων_x000D_
_x000D_
Α. Επιχορηγήσεις παγίων_x000D_
_x000D_
Σε περίπτωση που ένα πάγιο αγοραστεί με επιδότηση, τότε για τον υπολογισμό των αποσβέσεων θα πρέπει, στο βιβλίο παγίων, να αφαιρέσουμε την επιδότηση και να υπολογίσουμε τις αποσβέσεις π.χ. αν ένα πάγιο αγοραστεί 100.000 ευρώ και επιδοτείται κατά 35%, στο βιβλίο παγίων, το συγκεκριμένο πάγιο πρέπει να παρουσιαστεί ως εξής:_x000D_
_x000D_
Αξία Παγίου Επιδότηση Αξία Αποσβέσεων Ποσοστό Απόσβεσης Απόσβεση 2015_x000D_
_x000D_
100.000 35.000 65.000 10% 6.500_x000D_
_x000D_
Σε περίπτωση που τα πάγια αγοραστούν μέσα στη μία χρήση (π.χ. Φορολογικό έτος 2015) και η επιχορήγηση ληφθεί το επόμενο φορολογικό έτος (π.χ. 2016), τότε η επιχείρηση θα υπολογίσει κανονικά τις αποσβέσεις για το φορολογικό έτος που αγοράστηκαν τα πάγια και θα μειώσει την αναπόσβεστη αξία το επόμενο φορολογικό έτος που θα λάβει την επιχορήγηση._x000D_
_x000D_
Β. Επιχορηγήσεις δαπανών_x000D_
_x000D_
Με την ίδια λογική λειτουργεί και η επιδότηση δαπανών. Αν μία επιχείρηση πάρει επιδότηση π.χ. μισθοδοσίας για την πρόσληψη νέου προσωπικού, τότε το ποσό της επιδότησης που θα λάβει θα πάει αφαιρετικά της δαπάνης μισθοδοσίας του φορολογικού έτους 2015._x000D_
_x000D_
Αν για παράδειγμα το εργοδοτικό κόστος της μισθοδοσίας είναι 14.205 ευρώ (μεικτός μισθός συν εργοδοτικές εισφορές) και επιχορηγηθεί με το ποσό των 5.000 ευρώ, στον υπολογισμό των καθαρών αποτελεσμάτων ως ποσό μισθοδοσίας θα υπολογισθεί το ποσό των 9.205 ευρώ (14.205-5.000)._x000D_
_x000D_
Πηγή: e-forologia.gr