Νέος κύκλος αιτήσεων για το «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Δημοσιεύτηκε το έντυπο για τη δήλωση φορολογίας επιχειρήσεων 2017
29 Μαρτίου, 2018
Με χρήμα από στρατηγικούς κακοπληρωτές γεμίζουν τα ταμεία τραπεζών
3 Απριλίου, 2018
Δείτε τα όλα

Νέος κύκλος αιτήσεων για το «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

30/03/2018_x000D_
_x000D_
Στόχος η ενίσχυση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας των επιχειρήσεων. Έμφαση στις συμπράξεις με ερευνητικούς φορείς. Πώς θα αξιοποιούνται τα ερευνητικά αποτελέσματα. Το ποσοστό επιδότησης ανά παρέμβαση._x000D_
_x000D_
Το δεύτερο κύκλο υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» προετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Η εκκίνηση του νέου γύρου αιτήσεων, εκτιμάται ότι θα γίνει αμέσως μετά το Πάσχα, καθώς έως τότε θα έχει ολοκληρωθεί η οριστική υπαγωγή στο πρόγραμμα των δικαιούχων του πρώτου κύκλου._x000D_
_x000D_
Στόχος του προγράμματος, το οποίο δομείται σε τρεις άξονες – παρεμβάσεις, είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές._x000D_
_x000D_
Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:_x000D_
_x000D_
– κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)_x000D_
_x000D_
– δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση – επικύρωση – προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)_x000D_
_x000D_
– υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες)._x000D_
_x000D_
Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:_x000D_

  _x000D_

 1. Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 2. _x000D_

_x000D_
ΙI. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών._x000D_
_x000D_
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα._x000D_

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

_x000D_
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ). Οι τομείς αυτοί είναι: 1. Υλικά – Κατασκευές 2. Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 3. Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων 4. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 5. Υγεία και Φάρμακα 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα 7. Ενέργεια 8. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 9. Αναδυόμενες Τεχνολογίες_x000D_

Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση

_x000D_
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά έργο και ανά παρέμβαση έχει ως εξής:_x000D_

  _x000D_

 1. Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 2. _x000D_

_x000D_
– 200.000 ευρώ, εάν πρόκειται για μία επιχείρηση_x000D_
_x000D_
– 350.000 ευρώ, εάν πρόκειται για δύο επιχειρήσεις_x000D_
_x000D_
– 450.000 ευρώ, εάν πρόκειται για τρεις επιχειρήσεις_x000D_
_x000D_
– 500.000 ευρώ, εάν πρόκειται για περισσότερες των τριών επιχειρήσεων_x000D_
_x000D_
Για δράσεις βιομηχανικής έρευνας, το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 60% για τις μεσαίες και στο 70% για τις μικρές επιχειρήσεις. Για δράσεις βιομηχανικής έρευνας υπό προϋποθέσεις, το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 75% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές επιχειρήσεις. Για δράσεις πειραματικής ανάπτυξης το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στο 35% και 45% αντίστοιχα. Για την πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις το ποσοστό της επιδότησης ορίζεται σε 50% για τις μεσαίες και στο 60% για τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ για τις μελέτες σκοπιμότητας, στο 50%, τόσο για τις μεσαίες, όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις. Ομοίως, 50% είναι το ποσοστό των ενισχύσεων για την καινοτομία των ΜΜΕ, αλλά και τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις._x000D_

  _x000D_

 1. ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 2. _x000D_

_x000D_
Στις συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο 1 εκατ. ευρώ._x000D_
_x000D_
Στην παρέμβαση αυτή, οι δαπάνες για βασική έρευνα επιδοτούνται στο 100% τόσο για τις μεγάλες, όσο και για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις για δράσεις βιομηχανικής έρευνας, το ποσοστό ανέρχεται στο 50%, για τη βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις στο 65%, για πειραματική ανάπτυξη στο 25% για πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις στο 40% και για τη μελέτη σκοπιμότητας στο 50%. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν προβλέπεται επιδότηση για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις. Για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που θα υπαχθούν σ’ αυτή την παρέμβαση, τα ποσοστά της ενίσχυσης για τις υπόλοιπες δραστηριότητες πλην τη βασικής έρευνας που ανέρχεται στο 100%, είναι όμοια με αυτά που αναφέρονται στην Παρέμβαση Ι._x000D_
_x000D_
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων_x000D_
_x000D_
Στην παρέμβαση αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει στα 2 εκατ. ευρώ._x000D_
_x000D_
Στις δαπάνες για πειραματική ανάπτυξη, το ποσοστό ενίσχυσης είναι 25% για τις μεγάλες, στο 35% για τις μεσαίες και στο 45% για τις μικρές επιχειρήσεις. Για τη μελέτη σκοπιμότητας, το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% για τις μεγάλες, 60% για τις μεσαίες και 70% για τις μικρές επιχειρήσεις._x000D_
_x000D_
Σημειώνεται ότι σε όλες τις παρεμβάσεις, η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο._x000D_
_x000D_
Πηγή: Euro2day.gr