Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ποιες εισφορές εκπίπτουν από τα έσοδα προσωπικής εταιρείας
23 Μαΐου, 2018
Έρχεται νέο «κύμα» απλοποιήσεων στις αδειοδοτήσεις
30 Μαΐου, 2018
Δείτε τα όλα

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

25/05/2018_x000D_
_x000D_
Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να εφαρμόσουν νέες οργανωτικές μεθόδους στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, να οργανώσουν τους χώρους εργασίας και να εφαρμόσουν νέες ή βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής ή διανομής δημιουργώντας ή αναβαθμίζοντας εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας σε τομείς της Στρατηγικής  Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (RIS3), που προέκυψαν από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης. Συγκεκριμένα στους τομείς:_x000D_

  _x000D_

 • Αγροδιατροφικός τομέας – τρόφιμα – ποτά
 • _x000D_

 • Παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών.
 • _x000D_

_x000D_
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους παραπάνω τομείς περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα VII: Πίνακας Επιλέξιμων Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ). Το πρόγραμμα παρέχει τις εξής ενισχύσεις:_x000D_
_x000D_
Α) Ενισχύσεις που αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014_x000D_
_x000D_
Β) Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ επιχειρήσεις με βάση το άρθρο 28 του Καν (ΕΕ) 651/2014  οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:_x000D_

  _x000D_

 • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • _x000D_

 • Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης
 • _x000D_

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας
 • _x000D_

_x000D_
Ειδικές επισημάνσεις όσον αφορά τις επενδυτικές ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του αρ. 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014 (Κατηγορία Α) αναφέρονται στην Πρόσκληση._x000D_
_x000D_
Tο σχεδιαζόμενο έργο πρέπει να πληρoί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση ερευνητικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους._x000D_
_x000D_
Σε ποιους απευθύνεται_x000D_
_x000D_
Επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στους τομείς:_x000D_

  _x000D_

 • Αγροδιατροφικός τομέας – τρόφιμα – ποτά
 • _x000D_

 • Παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών
 • _x000D_

_x000D_
Περίοδος υποβολής_x000D_
_x000D_
από 15/5/2018 έως 16/7/2018 (ώρα 15:00)_x000D_
_x000D_
Είδος ενίσχυσης_x000D_
_x000D_
Επιχορήγηση / Επιδότηση_x000D_
_x000D_
Περιοχή εφαρμογής_x000D_
_x000D_
Περιφέρεια Πελοποννήσου_x000D_
_x000D_
Όροι και προϋποθέσεις_x000D_
_x000D_
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:_x000D_

  _x000D_

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VII της Πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • _x000D_

 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • _x000D_

 • Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης με βάση του άρθρο 28 Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • _x000D_

 • Επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για δαπάνες που εμπίπτουν αποκλειστικά στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 μπορεί να είναι τόσο Μεγάλες όσο και ΜΜΕ.
 • _x000D_

 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (ΑE, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ και ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις
 • _x000D_

 • Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ
 • _x000D_

 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • _x000D_

 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • _x000D_

 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυση
 • _x000D_

 • Ο δικαιούχος να επιβεβαιώνει ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχει προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών (μόνο για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για δαπάνες που εμπίπτουν στο άρθρο 14 του Κανονισμού 651/2014)
 • _x000D_

 • Να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους
 • _x000D_

 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων.
 • _x000D_

 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • _x000D_

 • Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • _x000D_

 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ
 • _x000D_

 • Να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.
 • _x000D_

_x000D_
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι._x000D_
_x000D_
Τι χρηματοδοτείται_x000D_
_x000D_
Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι ακόλουθες_x000D_

  _x000D_

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • _x000D_

 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • _x000D_

 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • _x000D_

 • Δαπάνες προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
 • _x000D_

 • Δαπάνες καινοτομίας
 • _x000D_

_x000D_
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης  μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 έως 300.000 €.Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 2 έτη από την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου._x000D_
_x000D_
Προϋπολογισμός_x000D_
_x000D_
€ 2.000.000_x000D_
_x000D_
Πηγή: espa.gr