ΕΣΠΑ: 10 (ακόμη) συχνές ερωτήσεις.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ: 10 (ακόμη) συχνές ερωτήσεις.

Ερώτηση 11: Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (LED),οι οποίοι, ως γνωστόν, έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και συμβάλουν δραστικά στη μείωση κατανάλωσης ισχύος, είναι επιλέξιμη δαπάνη και μάλιστα στην κατηγορία ενέργειας «Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας»;_x000D_
_x000D_
Απάντηση: Η προαναφερόμενη δαπάνη λογίζεται σαν δαπάνη εξοικονόμησης ενέργειας._x000D_
_x000D_
Ερώτηση 12: Δεδομένου ότι η οι δαπάνες προώθησης περιλαμβάνουν «συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις», πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση της διαφήμισης μέσω έντυπου υλικού (εκτύπωση φυλλαδίων κλπ);_x000D_
_x000D_
Απάντηση: Η εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και φυλλαδίων δύναται να είναι επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο των δαπανών προώθησης και με τους περιορισμούς που αυτή η κατηγορία δαπάνης έχει, εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν αποτελεί περιοδική ή τακτική δαπάνη για την επιχείρηση και εφόσον έχει καταβληθεί το δημοτικό τέλος διαφήμισης._x000D_
_x000D_
Ερώτηση 13: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για Επεμβάσεις Ανακατασκευής Ακινήτου για επιχείρηση με αντικείμενο την εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων; Οι σχετικές κτιριακές εργασίες θα αφορούν την επισκευή/ανακατασκευή ακινήτου που πρόκειται να εκμισθωθεί σε τρίτους, από την εν λόγω επιχείρηση._x000D_
_x000D_
Απάντηση: Οι δαπάνες για κτιριακές εργασίες που αφορούν την επισκευή/ανακατασκευή ακινήτου που πρόκειται να εκμισθωθεί σε τρίτους δεν είναι επιλέξιμες._x000D_
_x000D_
Ερώτηση 14: Επιχειρήσεις με αντικείμενο την εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού, μπορούν να επιδοτηθούν για την αγορά του εξοπλισμού που μισθώνουν (π.χ. μηχανές, εργαλειομηχανές, ποδήλατα, αθλητικός εξοπλισμός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού κλπ.);_x000D_
_x000D_
Απάντηση: Η αγορά εξοπλισμού ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση δεν προβλέπεται να είναι επιλέξιμη. _x000D_
_x000D_
Ερώτηση 15: Ποια δικαιολογητικά ζητούνται για την απόδειξη της πρόσληψης του προσωπικού που δήλωσε ότι θα προσλάβει κατά τον έλεγχο;_x000D_
_x000D_
Απάντηση: Κατά τον έλεγχο θα απαιτηθεί οποιοδήποτε στοιχείο και δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο, από τον ελεγκτή, για την απόδειξη της δημιουργίας των προβλεπόμενων από τη σχετική σύμβαση νέων θέσεων απασχόλησης.(π.χ. αναγγελίες πρόσληψης ΟΑΕΔ, ΑΠΔ ΙΚΑ, καταστάσεις επιθεώρησης εργασία, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων ΙΚΑ, Ε7, κλπ)_x000D_
_x000D_
Ερώτηση 16: Τα έξοδα που απαιτούνται για την μεταφορά του εξοπλισμού από το εξωτερικό (φορτωτικές, ναύλοι, εισιτήρια, διαμονή εμπειρογνωμόνων που θα εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό) είναι επιλέξιμα;_x000D_
_x000D_
Απάντηση: Ανάλογα με την θεματική ενότητα στην οποία υπάγεται η ενδιαφερόμενη επιχείρηση και ανάλογα με την επιλέξιμη ενέργεια. Το κόστος όμως μεταφοράς και διαμονής εμπειρογνωμόνων που θα εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμο._x000D_
_x000D_
Ερώτηση 17: Επιχείρηση εμπορίας χονδρικής ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιϊας θέλει να αγοράσει καινούργια ψυγεία και να τα παραχωρεί σε πελάτες της για να τοποθετούν τα προϊόντα της. Είναι επιλέξιμη αυτή η δαπάνη;_x000D_
_x000D_
Απάντηση: Η δαπάνη αυτή δεν αναμένεται να είναι επιλέξιμη._x000D_
_x000D_
Ερώτηση 18: Χρησιμοποίηση ενεργειών που επιχορηγήθηκαν σε προηγούμενους κύκλους του προγράμματος για την ικανοποίηση ειδικών όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στην νέα προκήρυξη?_x000D_
_x000D_
Απάντηση: Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις καθώς και οι γενικοί όροι που τίθενται από την παρούσα προκήρυξη αφορούν σε ενέργειες και δαπάνες που θα επιχορηγηθούν αποκλειστικά από αυτή. _x000D_
_x000D_
Ερώτηση 19: Επιχείρηση που ασκεί μεταποιητική δραστηριότητα η οποία αντιμετωπίζεται φορολογικά ως παροχή υπηρεσίας._x000D_
_x000D_
Απάντηση: Στη περίπτωση επιχειρήσεων που όπως προκύπτει από τα τα υποβληθέντα στοιχεία και σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Τράπεζας, ασκούν ουσιαστικά μεταποιητική δραστηριότητα, η οποία φορολογικά αντιμετωπίζεται ως παροχή υπηρεσιών (π.χ. επιχειρήσεις «φασόν»), τότε οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να θεωρηθούν σαν μεταποιητικές._x000D_
_x000D_
Ερώτηση 20: Υπολογισμός οικονομικών στοιχείων μίας επιχείρησης που προκύπτει από μετατροπή νομικής μορφής _x000D_
_x000D_
Απάντηση: Εφόσον ο φορέας της επένδυσης προκύπτει από μετατροπή νομικής μορφής υπάρχουσας επιχείρησης, διατηρώντας το ίδιο ΑΦΜ, τότε λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της προγενέστερης επιχείρησης. Στην αντίθετη περίπτωση λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του δημιουργουμένου φορέα, από το χρόνο σύστασης του και μετά. _x000D_
_x000D_