Ενισχύσεις για ερευνητικές δράσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Ποιες αλλαγές ζητούν οι τράπεζες στον νόμο Κατσέλη
3 Νοεμβρίου, 2017
Τον Δεκέμβριο η ρύθμιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες
6 Νοεμβρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Ενισχύσεις για ερευνητικές δράσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

[:el]03/11/2017

Από 15/11 οι αιτήσεις για «Υδατοκαλλιέργειες», «Βιομηχανικά Υλικά» και <<Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»

Εστιασμένες στην έρευνα και τη διάδοση της γνώσης είναι οι ειδικές δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες», «Βιομηχανικά Υλικά», «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», που προκηρύχτηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2017 με καταληκτική ημερομηνία τη 15η Δεκεμβρίου 2017.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες, οι δαπάνες των οποίων θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι ακόλουθες:

 • Δαπάνες προσωπικού.
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού.
 • Δαπάνες για κτήρια και γήπεδα.
 • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
 • Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας.
 • Δαπάνες καινοτομίας.
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του Καν. ΕΕ 651/2014).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται ανάλογα με την ειδική δράση στην οποία αφορούν, από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ή από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, υφιστάμενων επιχειρήσεων και φορέων πολιτισμού .

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης σto πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και επιχειρήσεις, καθώς και (ισχύει μόνο για την ειδική δράση Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό) φορείς πολιτισμού, που λειτουργούν νομίμως κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή ως επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται παρακάτω.

Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων: Κάθε οντότητα, όπως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) ή ερευνητικά κέντρα/ινστιτούτα, τεχνολογικοί φορείς και ερευνητικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο  χρηματοδότησής τους, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόyω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Στην περίπτωση που η οντότητα αυτή ασκεί και οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Όλα τα κέρδη πρέπει να επανεπενδύονται στις πρωταρχικές δραστηριότητες και στη διάδοση των αποτελεσμάτων. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν μια τέτοια οντότητα όπως με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα ερευνητικά του αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων:

 • διαφορετικά τμήματα σχολής του ίδιου ΑΕΙ (πανεπιστήμια, ΊΈΙ),
 • διαφορετικά ινστιτούτα του ίδιου ερευνητικού κέντρου,
 • διαφορετικά εργαστήρια του ίδιου τμήματος ΑΕΙ ή ινστιτούτου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος ή του Ινστιτούτου.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω φορείς δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε σύμπραξη και να υποβάλουν προτάσεις ως «διαφορετικοί φορείς», καθώς είναι δυνατόν περισσότερα ινστιτούτα, εργαστήρια κ.λπ. του ίδιου πανεπιστημίου ή ερευνητικού κέντρου/ινστιτούτου να αποτελέσουν έναν φορέα – εταίρο. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα συμμετέχουν ως τμήμα/ινστιτούτο ή ερευνητικό κέντρο, του οποίου αποτελούν μέρη.

Επιχειρήσεις: Κάθε μονάδα, του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και το μέγεθός της, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις ή τα υποκαταστήματά τους πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) ή ως ατομικές επιχειρήσεις, να έχουν ημερομηνία ίδρυσης πριν από την 1/1/2016 και να διαθέτουν οριστικά οικονομικά στοιχεία για τουλάχιστον μια πλήρη διαχειριστική χρήση κατά τηv ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Ως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις(ΜΜΕ) νοούνται οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα 1 του κανονισμού Ε.Ε. 651/2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων και ως μεγάλες επιχειρήσεις νοούνται οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια του ως άνω παραρτήματος.

Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων:

 • Δημόσιες υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1 στ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚΑ 143/28..()6-2014).
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, δημόσια νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη κ.ά.).
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με νόμο ή Π.Δ. και επιχορηγούνται από το κράτος.
 • Κοινωφελή ιδρύματα που διέπονται από τον ν. 4182/2013 παρότι δεν εμπίπτουν στον ορισμό του οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων, αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της δράσης και δύνανται να χρηματοδοτηθούν κατ’ αναλογία με τους οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

 

Στα 24,25 Εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός

Κύριος στόχος των τριών ειδικών δράσεων, ο προϋπολογισμός των οποίων (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 24,25 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 30 εκατ. ευρώ, . είναι η δημιουργία της απαραίτητης yvωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας νομικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επίσης αποσκοπούν στην επικέντρωση προσπαθειών και πόρων σε συγκεκριμένες Ε&T προτεραιότητες, σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία, όπως έχουν αναδειχτεί από την Εθνική Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) για την έξυπνη εξειδίκευση (Στρατηγική RIS3).Η συνολική δημόσια δαπάνη των 24,25 εκατ. ευρώ κατανέμεται ως εξής ανά ειδική δράση: Υδατοκαλλιέργειες: 5,25 εκατ. ευρώ, Βιομηχανικά Υλικά: 6 εκατ. ευρώ, Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό: 13 εκατ. ευρώ.

Οι στόχοι

Οι ειδικές δράσεις Υδατοκαλλιέργειες και Βιομηχανικά Υλικά αφορούν στη συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυσίδες αξίας. Αντίστοιχα η ειδική δράση Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό έχει στόχο την υλοποίηση εμβληματικού χαρακτήρα έργων ΕΤΑΚ με την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων, πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]