70 εκατ. ευρώ για ψηφιακή αναβάθμιση


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Δημοσιεύτηκε το έντυπο για τη δήλωση φορολογίας επιχειρήσεων 2017
29 Μαρτίου, 2018
Με χρήμα από στρατηγικούς κακοπληρωτές γεμίζουν τα ταμεία τραπεζών
3 Απριλίου, 2018
Δείτε τα όλα

70 εκατ. ευρώ για ψηφιακή αναβάθμιση


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

30/03/2018_x000D_
_x000D_
Δύο ειδικές δράσεις, ύψους 35 εκατ. ευρώ η καθεμία, με ανώτατο όριο ενίσχυσης τα 100.000 ευρώ_x000D_
_x000D_
Μετά το Πάσχα αναμένεται να ενεργοποιηθούν από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δύο ειδικές χρηματοδοτικές δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» με προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ η καθεμία. Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν καινούργιο εξοπλισμό , λογισμικό και υπηρεσίες Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)._x000D_
_x000D_
Η ταυτότητα των δράσεων_x000D_

    _x000D_

  1. 1. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων μμε: Ψηφιακό Βήμα». Η δράση προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 35 εκατ. ευρώ αφορά ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε χαμηλή ή μέση ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες μπορούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 10.000 ευρώ μέχρι το 50% του μέσου κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση και μέχρι 80.000 ευρώ.
  2. _x000D_

  3. 2. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων μμε: Ψηφιακό Άλμα». Η δράση προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 35 εκατ. ευρώ αφορά ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε ανώτερη ή ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες θα μπορούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 10.000 ευρώ μέχρι το 50% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων δύο κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση και μέχρι 200.000 ευρώ.
  4. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Τα κριτήρια υπαγωγής_x000D_
_x000D_
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η επιχείρηση/δικαιούχος θα κληθεί να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας (το οποίο παρατίθεται στον επάνω πίνακα), λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον εξοπλισμό που αγοράστηκε την τελευταία πενταετία , τις υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχείαΤΠΕ που ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί._x000D_
_x000D_
Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου , η επιχείρηση θα κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες – ανώτατη (15-18 βαθμοί), ανώτερη (8 ,5-14,5 βαθμοί), μέση (4,5-8 βαθμοί), χαμηλή (0-4 βαθμοί) – που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς της. Κάθε επιχείρηση θα αποδείξει την ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου με σχετικά δικαιολογητικά._x000D_
_x000D_
Η βαθμίδα στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση καθορίζει τη δράση στην οποία μπορεί να υποβάλει το επενδυτικό σχέδιό της για χρηματοδότηση. Στη συνέχεια , η επιχείρηση θα καλείται να υποβάλλει ένα επενδυτικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει τον καινούργιο εξοπλισμό (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) / λογισμικό (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) και υπηρεσίες ΤΠΕ (μέχρι 25% του επενδυτικού σχεδίου) που θα επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή -step change- στα ψηφιακά χαρακτηριστικά της και θα οδηγήσει στην ψηφιακή αναβάθμισή της κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα με βάση την επαναξιολόγησή της, βάσει του ίδιου ερωτηματολογίου._x000D_
_x000D_
Εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα. Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ετήσια και το ποσοστό επιχορήγησης σε 50%._x000D_
_x000D_
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευματικού Λογαριασμού» (escrow account), προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες – σε ενδιάμεση επαλήθευση / πιστοποίηση από τον Ενδιάμεσο Φορέα – δαπάνες απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του._x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις_x000D_
_x000D_
Επιλέξιμες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση και στις δύο δράσεις είναι οι μη προβλημαυκές μμε που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια με μία από τις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα, έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, δεν αποκλείονται με βάση το άρθρο 40 του ν. 4488/2017, δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και έχει θετικό (>0) αποτέλεσμα προ φόρων , τόκων και αποσβέσεων σε μία από τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση._x000D_
_x000D_
Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:_x000D_
_x000D_
α) οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, και β) οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών._x000D_
_x000D_
Σημειώνεται ότι μπορεί να υποβληθεί μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ , η οποία θα αφορά επενδυτικά σχέδια , τα οποία στο σύνολό τους ή μερικά εξ αυτών έχουν χρηματοδοτηθεί ή ενταχθεί ή υποβληθεί προς χρηματοδότηση σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πού θα εγκριθούν στην ενιαία επιχείρηση κατά το έτος χορήγησης του έννομου δικαιώματος της ενίσχυσης και στα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη πριν από αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων)._x000D_
_x000D_
Μεθοδολογία Αξιολόγησης_x000D_
_x000D_
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι n συγκριτική και στις δύο δράσεις. Τα κριτήρια διαφοροποιούνται μεταξύ των δράσεων. Ειδικότερα, τα κριτήρια της πρώτης δράσης αφορούν τη βιωσιμότητα και το επενδυτικό σχέδιο/ψnφιακή ταυτότητα της επιχείρησης, ενώ στη δεύτερη δράση αξιολογούνται επιπλέον γενικά στοιχεία οργάνωσης της επιχείρησης, οι επενδύσεις και n στελέχωση της επιχείρησης σε ΤΠE._x000D_
_x000D_
Οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης θα αναρτήσουν στο ΠΣΚΕ και ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά._x000D_
_x000D_
Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν:_x000D_
_x000D_
– το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση είναι μικρότερο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου ή είναι κάτω των 10.000 ευρώ._x000D_
_x000D_
– Κατά την τελική αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης αποδειχτεί ότι δεν έχει μεταβεί σε ανώτερη βαθμίδα._x000D_
_x000D_
– Κατά την τελική αξιολόγηση δεν επιβεβαιωθεί n αύξηση της ψηφιακής βαθμολογίας, όπως υπολογίστηκε κατά την ένταξη._x000D_
_x000D_
– Η επιχείρηση δικαιούχος οφείλει να διατηρείται κατ’ ελάχιστο στην ψηφιακή βαθμίδα που έχει καταταγεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική