ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

Η Δράση «Νησιωτική – Τουριστική Επιχειρηματικότητα», συνολικού προϋπολογισμού €80 εκατ., χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης, με πολύ ελκυστικούς όρους, μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) και με τη συνδρομή κεφαλαίων του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση._x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Μέσω της Δράσης χρηματοδοτείται το 70% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού / επιχειρηματικού σχεδίου και το υπόλοιπο τουλάχιστον 30% καλύπτεται με ιδία συμμετοχή της επιχείρησης._x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καταβάλλεται από διαθέσιμα της επιχείρησης, τα οποία δεν θα έχουν χαρακτηριστικά κρατικής ενίσχυσης._x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Σκοπός_x000D_
_x000D_
Η Δράση «Νησιωτική – Τουριστική Επιχειρηματικότητα» αποσκοπεί στη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών της χώρας, μέσω της κάλυψης των κενών ρευστότητάς τους, με τελική επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και ειδικότερα:_x000D_
_x000D_

  _x000D_

 • την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές,
 • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

 • τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
 • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

 • την καλύτερη ανταπόκριση των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου,
 • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

 • την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση προοπτικών βιωσιμότητας και ανάπτυξης για το νησιωτικό ελληνικό τουρισμό.

_x000D_
_x000D_

_x000D_
_x000D_
Χαρακτηριστικά Δανείου_x000D_
_x000D_
Χρεολυτικό δάνειο ποσού από €10.000 έως €30.000, με διάρκεια αποπληρωμής έως 4 έτη και επιτόκιο:_x000D_
_x000D_

  _x000D_

 • είτε μηδενικό (0%), για επιχειρήσεις που υλοποιούν επένδυση σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους,
 • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

 • είτε σταθερό 2,80%, για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις σε νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων.
 • _x000D_

_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Το μηδενικό επιτόκιο ισχύει επίσης και για επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα λάβουν χώρα σε νησιά της ελληνικής επικράτειας, με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων._x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις_x000D_
_x000D_
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (Ορισμός ΕΕ ΕΚ 361/2006), οι οποίες έχουν έδρα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας και πιο συγκεκριμένα:_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
για δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης, έχουν έδρα μόνο σε νησιά της χώρας μας,_x000D_
για επενδυτικά δάνεια (επενδύσεις), δύναται να έχουν έδρα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε νησιωτική περιοχή της χώρας._x000D_
_x000D_
_x000D_
Επιλέξιμες Δαπάνες_x000D_
_x000D_
Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός. _x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Η επιλεξιμότητα δαπανών αφορά τιμολόγια και ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα τεκμηριώσεως λειτουργικών δαπανών, εκδόσεως από 21/2/2013._x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Το δάνειο θα εκταμιεύεται από την Τράπεζα απευθείας προς εξόφληση σε λογαριασμούς των προμηθευτών, λογαριασμού μισθοδοσίας, τέλεσης εργασιών, παροχής υπηρεσιών κ.λπ._x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Ως μη επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:_x000D_
_x000D_

  _x000D_

 • οι δαπάνες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006
 • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

 • ο ΦΠΑ των επιλέξιμων δαπανών

_x000D_
_x000D_

_x000D_
Διάρκεια Δράσης_x000D_
_x000D_
Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ξεκίνησε την 10.06.2013 και ισχύει μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της Δράσης._x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Αιτήσεις υποβάλλονται στα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών:_x000D_
_x000D_

  _x000D_

 • Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
 • _x000D_
  _x000D_

 • Alpha Τράπεζα
 • _x000D_
  _x000D_

 • Eurobank
 • _x000D_
  _x000D_

 • Νέα Proton Τράπεζα
 • _x000D_
  _x000D_

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 • _x000D_
  _x000D_

 • Παγκρήτια Συνεταιριστική
 • _x000D_
  _x000D_

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Kαρδίτσας
 • _x000D_
  _x000D_

 • Τράπεζα Aττικής
 • _x000D_
  _x000D_

 • Τράπεζα Πειραιώς
 • _x000D_
  _x000D_

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 • _x000D_
  _x000D_

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 • _x000D_

_x000D_
_x000D_