Ταμείο Δανειοδοτήσεων / ΤΕΠΙΧ

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Ταμείο Δανειοδοτήσεων / ΤΕΠΙΧ

Το Ταμείο Δανειοδοτήσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) αποσκοπεί στην παροχή στοχευμένων χρηματοδοτικών προϊόντων για την ανάπτυξη νέων, βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας με την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και προϊόντων._x000D_
_x000D_
Στο πλαίσιο αυτό έχουν σχεδιαστεί πέντε (5) Δράσεις, κάθε μια εκ των οποίων στοχεύει σε συγκεκριμένο θεματικό πυλώνα. Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων για κάθε Δράση πραγματοποιείται μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών._x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Οι Δράσεις του Ταμείου Δανειοδοτήσεων του ΤΕΠΙΧ αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:_x000D_
_x000D_
_x000D_

  _x000D_

 • Γενική Επιχειρηματικότητα (επενδύσεις Nόμου 3908/2011 ΦΕΚ Α 8/01.02.2011)
 • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

 • Επιχειρηματικότητα των Νέων
 • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

 • Εξωστρέφεια
 • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

 • Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ
 • _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

 • Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά
 • _x000D_

_x000D_

_x000D_
Τα υποβαλλόμενα προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Δράσεις του Ταμείου._x000D_
_x000D_
Χαρακτηριστικά Δανείων_x000D_
_x000D_
Οι συνεργαζόμενοι ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (Συνεργαζόμενες Τράπεζες) καθώς και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων δανείων εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:_x000D_
_x000D_
tepix dan_x000D_
_x000D_
*Επισημαίνεται ότι βάσει της ΚΥΑ 1510/208/13.02.2013 τα ποσά ορισμένων εκ των Δράσεων έχουν αναπροσαρμοστεί ως ακολούθως:_x000D_
_x000D_
ΔΡΑΣΗ Α: Γενική Επιχειρηματικότητα – €10.000.000_x000D_
_x000D_
ΔΡΑΣΗ Γ: Επιχειρηματικότητα των Νέων – €6.000.000_x000D_
_x000D_
ΔΡΑΣΗ Δ: Εξωστρέφεια – €140.000.000ΔΡΑΣΗ ΣΤ: Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά – €10.000.000