Μέτρο 123Α

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Μέτρο 123Α

μέτρο 123Α_x000D_
_x000D_
 _x000D_

Το Μέτρο στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων, η οποία επιτυγχάνεται με την ποιοτική μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων.

_x000D_

Δικαιούχοι μπορεί να είναι:

_x000D_
_x000D_

    _x000D_

  • πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν,
  • _x000D_

  • όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2019/1993, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης,
  • _x000D_

  • επιχειρήσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από το άρθρο 2, παράγραφος 1 της εν λόγω σύστασης (2003/361/ΕΚ της Επιτροπής), και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ των μέγιστων ορίων της ενίσχυσης που προβλέπεται.
  • _x000D_