Ηλεκτρονικά στην “Εργάνη” η αλλαγή ωραρίων εργασίας, καταργείται η υποχρέωση τήρησης του ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Ηλεκτρονικά στην “Εργάνη” η αλλαγή ωραρίων εργασίας, καταργείται η υποχρέωση τήρησης του ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας.

Στην “Εργάνη” μπορούν πλέον να δηλώνουν – ηλεκτρονικά – οι εργοδότες τις αλλαγές ωραρίων του προσωπικού τους πριν από την ανάληψη της εργασίας, ενώ καταργείται η υποχρέωση να τηρούν το ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας._x000D_
_x000D_
Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γ. Γ του υπουργείου Εργασίας Α. Στρατινάκη, μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου 4310/14 (στις 8 Δεκεμβρίου) σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού, μόνον ως προς τα στοιχεία που μεταβάλλονται το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους._x000D_
_x000D_
Διατηρείται, ωστόσο, σε ισχύ η υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών στο οποίο πρέπει να καταχωρείται η υπερωριακή απασχόληση που πραγματοποιείται εντός των νομίμων ορίων. Οι εργοδότες υποχρεούνται, επιπλέον, να γνωστοποιούν στο Σ.ΕΠ.Ε. ηλεκτρονικά, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των νομίμων υπερωριών ανά εργαζόμενο που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα._x000D_
_x000D_
Ολη η εγκύκλιος έχει ως εξής:_x000D_
_x000D_
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258)._x000D_
_x000D_
Με την περίπτωση Α της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014(Α΄ 258) θεσμοθετείται με διαφορετικό τρόπο η υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει την Επιθεώρηση Εργασίας για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων του._x000D_
_x000D_
Ειδικότερα, με τη νέα διάταξη προβλέπεται ότι σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Α΄107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού, μόνον ως προς τα στοιχεία που μεταβάλλονται, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους._x000D_
_x000D_
Από την 8/12/2014, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4310/2014, καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο την υποχρέωση που απορρέει από την περίπτωση Α της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του νόμου αυτού. Επομένως, καταργείται και η υποχρέωση τήρησης και συμπλήρωσης, εκ μέρους του εργοδότη, του Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που προβλεπόταν από τη διάταξη τηςπαραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α΄2)._x000D_
_x000D_
Ως εκ τούτου, από την έναρξη ισχύος του Ν. 4310/2014, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» θα έχει πλέον τη δυνατότητα να δέχεται συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού (Έντυπο Ε4 συμπληρωματικός ωραρίου) αναφορικά με αλλαγές ή τροποποιήσεις του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων._x000D_
_x000D_
Επιπλέον, σύμφωνα με την περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 55του εν λόγω νόμου, με το οποίο διατηρείται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (Α΄88), επανέρχεται η υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013. Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών θα πρέπει να καταχωρείται η υπερωριακή απασχόληση που πραγματοποιείται εντός των νομίμων ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ανά κατηγορία εργαζομένων, η οποία καθίσταται νόμιμη μόνο με την καταγραφή της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών. Ακόμη τονίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο Σ.ΕΠ.Ε. ηλεκτρονικά, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα._x000D_
_x000D_
Τέλος, επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω διάταξη που καθιερώνει την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, διευκολύνεται και βελτιώνεται δραστικά ο έλεγχος της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας._x000D_
_x000D_
Πηγή: www.imerisia.gr