ΕΣΠΑ: Προδημοσίευση 2 δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ: Προδημοσίευση 2 δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους.

Εκδόθηκαν οι προδημοσιεύσεις για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων επιχειρηματικότητας από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ. Πρόκειται για τις δράσεις “Επιχειρούμε δυναμικά” που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και “‘Επιχειρηματική Ευκαιρία” που θα ενισχύσει επιχειρηματικά σχέδια ανέργων.  Οι δράσεις θα προκηρυχθούν στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία._x000D_
_x000D_
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ_x000D_
_x000D_
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 20.000€ έως 300.000 €. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας ∆ημόσιας ∆απάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής._x000D_
_x000D_
Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση :_x000D_
Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (εκτός του Τουρισμού): Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές, Πολιτιστική – ∆ημιουργική Βιομηχανία._x000D_
_x000D_
Επιλέξιμες Ενέργειες_x000D_

  _x000D_

 • Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση.
 • _x000D_
  _x000D_

 • Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.
 • _x000D_
  _x000D_

 • ∆ικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.
 • _x000D_
  _x000D_

 • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας.
 • _x000D_
  _x000D_

 • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές.
 • _x000D_
  _x000D_

 • Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • _x000D_
  _x000D_

 • Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός.

_x000D_
_x000D_
_x000D_
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης._x000D_
_x000D_
_x000D_
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ_x000D_
_x000D_
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 25.000,00€ έως 40.000,00€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας ∆ημόσιας ∆απάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. _x000D_
_x000D_
Δικαιούχοι_x000D_
∆υνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ∆ΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης._x000D_
_x000D_
Ενισχυόμενοι τομείς δραστηριότητας_x000D_
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:_x000D_
_x000D_

  _x000D_

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • _x000D_
  _x000D_

 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • _x000D_
  _x000D_

 • Ενέργεια
 • _x000D_
  _x000D_

 • Περιβάλλον
 • _x000D_
  _x000D_

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 2
 • _x000D_
  _x000D_

 • Τουρισμός
 • _x000D_
  _x000D_

 • Υγεία
 • _x000D_
  _x000D_

 • Υλικά – Κατασκευές
 • _x000D_
  _x000D_

 • Πολιτιστική – ∆ημιουργική Βιομηχανία

_x000D_
_x000D_
_x000D_
Εδώ η προδημοσίευση του προγράμματος “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ”_x000D_
_x000D_
Εδώ η προδημοσίευση του προγράμματος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ”