ΕΣΠΑ: Άνοιξε η δράση για συνεργασία Ελλάδας και Κίνας στην έρευνα και στην τεχνολογία


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Και οι οφειλέτες με «μπλοκάκια» στη ρύθμιση των 120 δόσεων
8 Φεβρουαρίου, 2018
Διασταυρώσεις για εικονικές δαπάνες με το νέο έντυπο Ε3
12 Φεβρουαρίου, 2018
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ: Άνοιξε η δράση για συνεργασία Ελλάδας και Κίνας στην έρευνα και στην τεχνολογία


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

[:el]09/02/2018

Από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΤ) ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η Δράση έχεις ως στόχους: α) την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ (Έρευνα και Τεχνολογία) διεργασίες δικτύωσης, τη συμμετοχή σε αυτές δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία επιχειρήσεων, την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε ευρωπαϊκές πολιτικές, β) την εστίαση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία μείζονος ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και την Κίνα και σημαντικά για την κοινωνία και την οικονομία, και

γ) την ανάπτυξη νέων γνώσεων –συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών–, την ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων των δύο χωρών και την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων/υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.

Δικαιούχοι – διάρκεια

Η Δράση αφορά την ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-20: αγροδιατροφή, ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πολιτιστική κληρονομιά. Από αυτούς, επιλέξιμοι τομείς είναι όσοι αναφέρονται στις εξειδικεύσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι η Δράση δεν ενισχύει έργα βασικής έρευνας.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι παρακάτω φορείς: α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, β) επιχειρήσεις, γ) λοιποί φορείς, οι οποίοι μπορούν να είναι i. Δημόσιες υπηρεσίες, που ανήκουν στην κεντρική διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ii. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, δημόσια νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.ά.), iii. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με νόμο ή Π.Δ. και επιχορηγούνται από το κράτος, και iv. κοινωφελή ιδρύματα που διέπονται από τον ν. 4182/2013.

Όπως αναφέρεται στον οδηγό της Δράσης, από ελληνικής πλευράς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο συνεργαζόμενοι φορείς, και ειδικότερα, υποχρεωτικά ένας οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ή λοιπός φορέας που αντιμετωπίζεται ως οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων) και μία επιχείρηση (ή λοιπός φορέας που αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή φορέα. Προτάσεις που θα διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτουν διακρατικό εταίρο θα κρίνονται μη επιλέξιμες προς χρηματοδότηση.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει έως τις 400.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, ανάλογα με το έργο, φτάνει τα τρία έτη, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 25%-80% ανάλογα με την κατηγορία έργου και φορέα. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών ανάλογα με το είδος του υποβαλλόμενου έργου περιλαμβάνουν:

  • Επιλέξιμες δαπάνες των έργων έρευνας και ανάπτυξης, και πιο συγκεκριμένα βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, που αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και περιλαμβάνουν δαπάνες: προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο, δαπάνες για κτίρια και γήπεδα στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθώς και πρόσθετα γενικά έξοδα.
  • Επιλέξιμες δαπάνες για ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν: δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.
  • Για έργα ενίσχυσης για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο, δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Προτάσεις υποβάλλονται από 6/2/2018 έως 30/3/2018.

Η πρόσκληση εδώ (pdf).

Πηγή: Καθημερινή

 [:]