Επανακαθορίζεται το πλαίσιο χορήγησης αδείας ίδρυσης φαρμακείου

Παίρνει ετήσια αναστολή ο φόρος υπεραξίας ακινήτων
20 Δεκεμβρίου, 2017
Πώς θα μπορεί να προστατευθεί η πρώτη κατοικία μετά τις 31/12/2017
27 Δεκεμβρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Επανακαθορίζεται το πλαίσιο χορήγησης αδείας ίδρυσης φαρμακείου

[:el]21/12/2017

Με την υπόψη τροπολογία επανακαθορίζεται το πλαίσιο χορήγησης αδείας ίδρυσης φαρμακείου.

Μεταξύ άλλων ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκδώσει προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, με το οποίο θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις οι περιορισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου καθώς και σχετικά με την λειτουργία των φαρμακείων είτε ως ατομικών επιχειρήσεων είτε ως εμπορικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, πλην της ανωνύμου εταιρείας (Σήμερα τα ως άνω θέματα καθορίζονται με κ.υ.α. των αρμόδιων υπουργών)

Ορίζεται εκ νέου η διαδικασία για την δημοσίευση κενών θέσεων φαρμακείων και κάλυψης αυτών.

Καθορίζονται μεταβατικά ζητήματα σχετικά με την χορήγηση αδείας ίδρυσης φαρμακείου έως την έκδοση του σχετικού π.δ. καθώς και για τις άδειες που έχουν ή πρόκειται να εκδοθούν έως την έκδοσή του.

Τροπολογία του Υπουργείου Υγείας Στο σχέδιο νόμου ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».

Αιτιολογική Έκθεση

Με την παρ.18 υποπαρ. Δ12 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α’94) που αντικατέστησε το άρθρο 1 του ν.1963/1991 (Α’ 183), προβλέπεται ότι με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Υγείας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου. Δυνάμει της εξουσιοδοτικής αυτής διάταξης, εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν οι κάτωθι υπουργικές αποφάσεις: υπ’ αρ. πρωτ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/15 (Β’ 2330), Γ5(β)Γ.Π.οικ.6915/16 (Β’ 138) και Γ5(β)Γ.Π. οικ. 36277/16 (Β’ 1445), που ρύθμιζαν αναλυτικά το ζήτημα. Ωστόσο μετά από αίτηση ακύρωσης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ακυρώθηκε η τελευταία εκ των προαναφερόμενων υπουργική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. ΣτΕ 1804/2017 (ολ.).

Με την παρ.1 εισάγεται νομοθετική ρύθμιση, σε εναρμόνιση με την προαναφερόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει την ορθή νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκδώσει π.δ., ρυθμίζοντας και διαγράφοντας σε γενικό πλαίσιο το αντικείμενο της κανονιστικής αυτής ρύθμισης. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης σε νομικά πρόσωπα προβλέπεται μόνον για την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ). Εκ των φυσικών προσώπων η άδεια ίδρυσης μπορεί να χορηγείται τόσο σε φαρμακοποιούς όσο και σε μη φαρμακοποιούς. Η ανωτέρω δυνατότητα είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, αφού: α) Στην οδηγία 2005/36/ΕΚ, αλλά και εν γένει στο παράγωγο δίκαιο της EE, δεν υφίσταται μέτρο που προβλέπει ως προϋπόθεση για την άσκηση των δραστηριοτήτων του φαρμακευτικού τομέα, μόνον την ύπαρξη ενός προσδιορισμένου κύκλου προσώπων που δύνανται να εκμεταλλεύονται φαρμακείο (σκ.20 απόφαση C-171/07 και C-172/07 ΔΕΚ) και β) Τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα στο πλαίσιο της ελευθερίας που τους αναγνωρίζεται για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιθωρίου που διαθέτουν, να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την εκμετάλλευση φαρμακείων τόσο από φαρμακοποιούς, όσο και από υπόλοιπους ιδιώτες-μη φαρμακοποιούς (σκ.32, και 59-63 ΔΕΚ C-531/06, σκ.34-40 ΔΕΚ C-171/07 και 172/07). Να σημειωθεί ότι τα φαρμακεία αποτελούν ιδιότυπα καταστήματα, στα οποία συνδυάζεται η εμπορική εκμετάλλευση με την υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα (ΣτΕ 228-229, 420- 24/2014 Ολ.). Υπό το πρίσμα αυτό είναι δυνατή η συμμετοχή ιδιωτών-μη φαρμακοποιών, εφόσον ωστόσο διατηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις που έχουν ως στόχο την προστασία των καταναλωτών από την ανεξέλεγκτη διαθεσιμότητα των φαρμάκων, την ενδεχόμενη αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω της προκλητής ζήτησης-κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και εν γένει την προστασία του ασθενούς κατά την χορήγηση των φαρμάκων κατά την εκτέλεση των συνταγών. Για τον λόγο αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση που ήδη διαγράφεται σε κείμενες διατάξεις του νόμου, η διενέργεια από τους φαρμακοποιούς ενός εύρους υπηρεσιών, που περιλαμβάνει την χορήγηση φαρμάκων, την ασφαλή και προστατευμένη αποθήκευση φαρμάκων καθώς επίσης και την παροχή συμβουλών για την σωστή χρήση των φαρμάκων. Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί εφόσον υφίσταται η απαίτηση και ο αντίστοιχος περιορισμός η διάθεση των φαρμάκων και η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών να γίνεται πάντοτε από οριζόμενο από τις σχετικές διατάξεις ως υπεύθυνο φαρμακοποιό. Συνεπώς, μπορεί η ανωτέρω απαίτηση να εξασφαλιστεί ανεξάρτητα από την συμμετοχή μη φαρμακοποιού στην ιδιοκτησία ενός φαρμακείου, εφόσον μέσω της εισαγωγής κάποιων κρίσιμων ρυθμίσεων, μετριάζεται ο κίνδυνος του να πληγεί η επαγγελματική ανεξαρτησία του υπεύθυνου φαρμακοποιού. Τέτοιου είδους ρύθμιση είναι ενδεικτικά η διασφάλιση ενός ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής του οριζόμενου ως υπεύθυνου φαρμακοποιού στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων, ο περιορισμός στα πρόσωπα που μπορούν να συμμετέχουν στην εκμετάλλευση φαρμακείων, ώστε να αποφεύγονται επιχειρηματικά ή άλλα συμφέροντα που ενδεχομένως να παρακινήσουν εκτός επιστημονικών κριτηρίων, στην διάθεση συγκεκριμένων φαρμάκων και ο περιορισμός στον αριθμό των αδειών που μπορεί να κατέχει κάποιο φυσικό πρόσωπο. Περαιτέρω η διάταξη στην παρ.1 εξουσιοδοτεί για την έκδοση προεδρικού διατάγματος ως προς τις εταιρείες που μπορεί να συσταθούν για την εκμετάλλευση φαρμακείου. Δεν αποκλείεται φυσικά τα φαρμακεία να λειτουργούν υπό την μορφή ατομικής επιχείρησης. Τέλος με την παρ.1 ρυθμίζεται η σειρά προτίμησης των αιτήσεων για την άδεια ίδρυσης.

Με την παρ.2 ρυθμίζεται το ζήτημα της διαδικασίας για την δημοσίευση καινούργιων θέσεων και κάλυψης αυτών. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που θα προβλέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου σε ιδιώτη-μη φαρμακοποιό μετά την έκδοση του ως άνω π.δ. Συνεπώς, η αναφορά σε δηλωθέντα υπεύθυνο φαρμακοποιό αφορά στις περιπτώσεις της χορήγησης άδειας ίδρυσης σε ιδιώτη-μη φαρμακοποιό.

Με την παρ.3 ρυθμίζονται μεταβατικά ζητήματα.

Με την περίπτωση α. έως ότου καθοριστεί το ευρύτερο πλαίσιο χορήγησης αδειών ίδρυσης, βάσει του προεδρικού διατάγματος, κρίνεται σκόπιμο η άδεια ίδρυσης να χορηγείται μόνο σε δήμους ή σε τοπικές ή δημοτικές ενότητες ή κοινότητες με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, έως χίλιους (1.000) κατοίκους. Η έννοια των δήμων και των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων απαντάται στο ν.3852/2010 (Α’87). Πρόκειται δηλαδή για περιπτώσεις μικρών και απομακρυσμένων συνήθως οικισμών, όπου για λόγους δημόσιας υγείας παρίσταται η ανάγκη να υφίσταται φαρμακείο για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στο φάρμακο. Επιπλέον, η χορήγηση άδειας ίδρυσης προβλέπεται για τις περιπτώσεις συστέγασης και αποσυστέγασης φαρμακείων.

Κατά τα λοιπά στις περιπτώσεις β. και γ. ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η σειρά προτίμησης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης της περίπτωσης α.

Η περίπτωση δ. της προτεινόμενης παρ.3 είναι μεταβατική και παρατείνει από το χρονικό σημείο λήξης τους τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων που έληξαν ή θα λήξουν το διάστημα από την δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας έως και τρεις μετά την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα σε ειδικές περιπτώσεις (ενδεικτικά κληρονομικό φαρμακείο ή συνταξιοδότησης) να ρυθμιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών χωρίς βλάβη των ενδιαφερομένων, που θα είχαν υποστεί ενόψει της απουσίας πλαισίου χορήγησης άδειας ίδρυσης.

Η περίπτωση ε. της προτεινόμενης παρ.3 είναι επίσης μεταβατική και αποσκοπεί κυρίως στην διασφάλιση επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, που συνίσταται στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των φαρμακείων, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης σύμφωνα με ης διατάξεις της ακυρωθείσας υπουργικής απόφασης. Συγκεκριμένα, θεωρούνται σύννομες μόνον οι ατομικές διοικητικές πράξεις (οι άδειες ίδρυσης και κατ’ επέκταση και λειτουργίας, που εδράζονται σε αυτές) που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας, δηλ. οι οποίες δεν έχουν ακυρωθεί με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Άδεια ίδρυσης φαρμακείου

1. α. Το άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (Α’ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1.
Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου
Άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται: α) σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα φαρμακοποιού, β) σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα φαρμακοποιού και γ) σε συνεταιρισμούς μέλη της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ). Η άδεια χορηγείται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να λειτουργήσει φαρμακείο είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως εμπορική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, πλην αυτής της ανώνυμης εταιρείας. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου καθώς και σχετικά με την λειτουργία των φαρμακείων είτε ως ατομικών επιχειρήσεων είτε ως εμπορικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, πλην της ανωνύμου εταιρείας.»
β
. Το άρθρο 3 του Ν.1963/1991 (Α’ 138), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αιτήσεις για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου κρίνονται κατά την κάτωθι σειρά προτίμησης:
α) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών ή/και ιδιωτών μη φαρμακοποιών με αιτήσεις συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της ΟΣΦΕ, προτιμώνται οι φαρμακοποιοί ή/και οι ιδιώτες που αξιολογούνται με τα κριτήρια κατά το περίπτωση β) και έπονται οι συνεταιρισμοί.
β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών και ιδιωτών – μη φαρμακοποιών, προτιμάται κατά την εξής σειρά η αίτηση: αα) εκείνου, που δεν έχει κατά το χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, άλλη άδεια ίδρυσης φαρμακείου ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη – μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, ββ) στην οποία η άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του φαρμακοποιού (αιτούμενου φαρμακοποιού ή του δηλωθέντος υπεύθυνου από τον αιτούντα ιδιώτη) είναι η αρχαιότερη, γγ) στην οποία ο φαρμακοποιός (ο αιτών φαρμακοποιός ή ο δηλωθείς από τον ιδιώτη αιτούντα υπεύθυνος φαρμακοποιός) προηγείται χρονικά στη λήψη του πανεπιστημιακού του πτυχίου της φαρμακευτικής σχολής και σε περίπτωση σύγχρονης λήψης του πτυχίου, ο φαρμακοποιός με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, και δδ) του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας,
γ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων του ενός φαρμακοποιών, η μεταξύ τους σειρά προτίμησης προκύπτει σύμφωνα με τα κριτήρια της ανωτέρω περίπτωσης β) της παρούσας παραγράφου, αναλογικά εφαρμοζόμενα.
δ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων ιδιωτών, μη φαρμακοποιών, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια της υποπαρ. β της παρούσας παραγράφου, αναλογικά εφαρμοζόμενα.»

2. Το άρθρο 30 του ν.4272/2014 (Α’ 145), αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Κατά τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο εκάστου έτους, οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας αναρτούν στη διαδικτυακή ιστοσελίδα τους τις υπάρχουσες, κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους, κενές θέσεις φαρμακείων. Σε περίπτωση που Περιφερειακή Ενότητα δεν διαθέτει διαδικτυακή ιστοσελίδα η ανάρτηση γίνεται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας και δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον εφημερίδα του τοπικού τύπου της Περιφερειακής Ενότητας.
2. Εντός του α” δεκαπενθημέρου των μηνών Φεβρουαρίου και Ιουλίου αντίστοιχα θα υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης αυτών που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας για θέματα Δημόσιας Υγείας Διεύθυνσης της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου ή, ελλείψει τέτοιας, της τοπικής υπηρεσίας της αρμόδιας για θέματα Δημόσιας Υγείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από αυτόν ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη σύμφωνα με το νόμο για το γνήσιο της υπογραφής, στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου.
3. Ο αιτών οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλει στην αρμόδια για θέματα Δημόσιας Υγείας Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου ή, ελλείψει τέτοιας, στην τοπική υπηρεσία της αρμόδιας για θέματα Δημόσιας Υγείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, ηλεκτρονικά, ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοχείρως, ή με εκπρόσωπο δυνάμει εξουσιοδότησης θεωρημένης σύμφωνα με το νόμο για το γνήσιο της υπογραφής, τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ο αιτών συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση, όπου αναγράφει εάν έχει λάβει ο ίδιος ή ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, άδεια ίδρυσης φαρμακείου οποτεδήποτε και οπουδήποτε, τον αριθμό αυτών των αδειών καθώς και εάν έχει υποβάλει (ο ίδιος ή ο δηλωθείς υπεύθυνος φαρμακοποιός) αίτηση που εκκρεμεί για την χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα. Σε περίπτωση που υφίσταται άδεια ίδρυσης ή στην περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση για την χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης, στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται και επισυνάπτονται οι σχετικές άδειες και αιτήσεις.»

3. α. Μέχρι την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 1 του ν. 1963/1991, άδειες ίδρυσης φαρμακείου χορηγούνται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους της παρούσας παραγράφου, μόνον: α) Στην περίπτωση νέας άδειας σε δήμους ή σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, έως χίλιους (1.000) κατοίκους, ή β) Σε περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 12 του ν.5607/1932 (Α’300) ή της παρ.6 του άρθρου 36 του ν.3918/2011 (Α’31).
β. Για την απόκτηση της άδειας της περίπτωσης α., οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση προς την αρμόδια για θέματα Δημόσιας Υγείας Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου ή, ελλείψει τέτοιας, στην τοπική υπηρεσία της αρμόδιας για θέματα Δημόσιας Υγείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.5607/1932 (Α’. 300). Απαραίτητα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο αιτών την άδεια, τα οποία αποδεικνύονται από έγγραφα που συνυποβάλλει με την αίτησή του, είναι: α) άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού της Ελλάδας ή κράτους – μέλους της Ε.Ε, β) ελληνική ιθαγένεια ή η υπηκοότητα ενός των κρατών – μελών της Ε.Ε. γ) να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος του, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση κακουργηματικού χαρακτήρα των διατάξεων των νόμων περί ναρκωτικών, του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα όπως αυτός ισχύει ή να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα, γ) να μην οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο οποιαδήποτε οφειλή από φόρους, πρόστιμα ή άλλη αιτία, δ) να μην του έχει επιβληθεί ως κύρωση η οριστική ανάκληση της άδειας ίδρυσης φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης.
Η άδεια δηλώνεται από τον κάτοχο της στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο εντός εξήντα (60) ημερών από την λήψη της.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορούν να καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
γ. Έως την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991, μεταξύ φαρμακοποιών, που κατέθεσαν αίτηση για άδεια ίδρυσης φαρμακείου, προτιμάται κατά την εξής σειρά η αίτηση: α) εκείνου, που δεν έχει ήδη σε ισχύ κατά το χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, άλλη άδεια ίδρυσης φαρμακείου, β) εκείνου, που η άδεια εξάσκησης του φαρμακευτικού επαγγέλματος είναι η αρχαιότερη, γ) εκείνου, που προηγείται χρονικά στη λήψη του πανεπιστημιακού του πτυχίου της φαρμακευτικής σχολής και σε περίπτωση σύγχρονης λήψης του πτυχίου, ο φαρμακοποιός με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, και δ) του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
δ. Η διάρκεια ισχύος αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου που έληξαν ή λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από 6-7-2017 και έως τρεις μήνες μετά την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.1963/1991, παρατείνεται έως τρεις μήνες μετά την δημοσίευση του ως άνω προεδρικού διατάγματος.
ε. Αποφάσεις αδειών ίδρυσης φαρμακείων που χορηγήθηκαν δυνάμει των υπ’ αρ. πρωτ.Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/15 (Β’ 2330),. Γ5(β)Γ.Π.οικ.6915/16 (Β’ 138) και Γ5(β)Γ.Π. οικ. 36277/16 (Β’ 1445) υπουργικών αποφάσεων, θεωρούνται σύννομες και παραμένουν σε ισχύ, εάν δεν ακυρώθηκαν ή ακυρωθούν με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

Πηγή: Taxheaven[:]