10 συχνές ερωτήσεις για το ΕΣΠΑ.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

10 συχνές ερωτήσεις για το ΕΣΠΑ.

Ερώτηση 1: Μικτή επιχείρηση με περισσότερους του ενός επιλέξιμους ΚΑΔ μπορεί να υποβάλλει μελέτη για κάθε ΚΑΔ ξεχωριστά; Αν υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο για κάθε ΚΑΔ, τότε αυξάνεται το ύψος του προϋπολογισμού ή παραμένει το όριο των 300.000,00 €;_x000D_
_x000D_
Απάντηση: Η προτεινόμενη επένδυση και οι ισχύοντες περιορισμοί αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και σε καμία περίπτωση δεν υπολογίζονται ανά κωδικό δραστηριότητας._x000D_
_x000D_
Ερώτηση 2: Υπάρχει ανώτατο όριο ανά κατηγορία δαπανών; Μπορεί να υπάρξει επενδυτικό σχέδιο που θα προβλέπει μόνο ένα είδος δαπανών (π.χ. κτιριακές κατασκευαστικές εργασίες);_x000D_
_x000D_
Απάντηση: Σύμφωνα με όσα ίσχυαν στα προηγούμενα προγράμματα, υπάρχει περιορισμός στο ύψος των κατηγοριών δαπανών, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού. Π.χ., η κατηγορία δαπάνης «Κτίρια και εγκαταστάσεις» δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης. Ή (τυχαίο παράδειγμα) αναλυτικά:_x000D_
_x000D_
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 60%._x000D_
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 100%._x000D_
3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης) 15.000 €_x000D_
4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας 100%_x000D_
5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας 20%_x000D_
6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 6.000 €_x000D_
7. Λογισμικό 30.000 €_x000D_
8. Προβολή – Προώθηση 20.000 €_x000D_
9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες 10.000 €_x000D_
_x000D_
Παράλληλα, συνήθως υπάρχει και μια σχέση που ορίζει τη συνολική κατανομή των δαπανών, όπως π.χ.: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}_x000D_
_x000D_
Ερώτηση 3: Επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια με τεκμαρτό εισόδημα και παράλληλη δραστηριότητα στη μεταποίηση: α) μπορεί να υποβάλει πρόταση στον Τουρισμό λαμβάνοντας υπόψη μόνο το έντυπο Ε1, ή θα πρέπει να προστεθούν και τα εισοδήματα από τα έντυπα Ε3 από την άλλη δραστηριότητα; β) αν θέλει να κάνει επένδυση και στις δύο δραστηριότητες, τα εισοδήματα ποιας δραστηριότητας θα ληφθούν υπόψη; _x000D_
_x000D_
Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση ως κύκλος εργασιών για επιχείρηση που υποβάλλει στην θεματική ενότητα Τουρισμός λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του κύκλου εργασιών της επιχείρησης από όλες τις δραστηριότητες της. Για επένδυση και στις δύο δραστηριότητες πρέπει να τηρούνται οι όροι που προβλέπονται από την ΚΥΑ για τις μεικτές προτάσεις._x000D_
_x000D_
Ερώτηση 4: Σε υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση συμμετέχει με 40% OFF-SHORE εταιρεία η οποία δεν διαθέτει οικονομικά στοιχεία ή προσωπικό. Αρκεί για την απόδειξη των ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ή τι άλλο απαιτείται;_x000D_
_x000D_
Απάντηση: Στην περίπτωση που η επιχείρηση- φορέας της επένδυσης δεν είναι ανεξάρτητη αλλά συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη, οφείλει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, να υποβάλλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητα Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ). Η δήλωση αυτή, συνήθως, ενέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης. _x000D_
_x000D_
Ερώτηση 5: Σε περίπτωση που μια επιχείρηση καταθέσει αίτηση, εγκριθεί υπογράψει σύμβαση αλλά τελικά δεν υλοποιήσει το επιχειρηματικό της σχέδιο θα υποστεί κάποιες κυρώσεις; Και αν ναι ποιες είναι αυτές;_x000D_
_x000D_
Απάντηση: Δεν υφίστανται κυρώσεις, αλλά αν έχει λάβει μέρος της επιδότησης θα πρέπει να το επιστρέψει, μερικώς ή ολικώς, ανάλογα με την περίπτωση._x000D_
_x000D_
Ερώτηση 6: Αλλοδαπός επενδυτής μπορεί να υποβάλλει πρόταση επιδότησης;_x000D_
_x000D_
Απάντηση: Ναι μπορεί, αρκεί η πρόταση να υποβληθεί από εταιρία που έχει συσταθεί νόμιμα στον ελληνικό χώρο και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν._x000D_
_x000D_
Ερώτηση 7: Επιχείρηση που έχει υπαχθεί στο σύστημα του Τειρεσία μπορεί να υποβάλλει πρόταση επιδότησης του ΕΣΠΑ;_x000D_
_x000D_
Απάντηση: Η ένταξη φυσικού ή νομικού προσώπου στον Τειρεσία δεν αποτελεί εμπόδιο για την υποβολή πρότασης επιδότησης._x000D_
_x000D_
Ερώτηση 8: Είναι επιλέξιμη η αγορά εξοπλισμού; Υπάρχει κάποιος περιορισμός για επιχειρήσεις που ενοικιάζουν εξοπλισμό σε άλλες επιχειρήσεις;_x000D_
_x000D_
Απάντηση: Επιλέξιμη είναι η αγορά εξοπλισμού, ο οποίος θεωρείται πάγιο στοιχείο της επιχείρησης, δεν εκμισθώνεται σε τρίτους και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την επιχείρηση. Επίσης θα πρέπει η διάρκεια λειτουργίας της αιτούσας επιχείρησης στον συγκεκριμένο τόπο υλοποίησης να καλύπτει την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων._x000D_
_x000D_
Ερώτηση 9: Τουριστικά καταλύματα με παράλληλη δράση εκμετάλλευση εστιατορίου στον ίδιο χώρο με ίδιο ΑΦΜ που εξυπηρετεί και άλλους πελάτες της επιχείρησης, μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες ορισμένες δαπάνες εκσυγχρονισμού του χώρου του εστιατορίου;_x000D_
_x000D_
Απάντηση: Μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες μόνο εάν το τουριστικό κατάλυμα φέρει σήμα ΕΟΤ που να προβλέπει και λειτουργία εστιατορίου, ή δηλώσει κατά την υποβολή με Υπεύθυνη δήλωση την πρόθεσή του να προχωρήσει σε τροποποίηση σήματος, και προσκομίσει κατά τον έλεγχο υλοποίησης της επένδυσης το σχετικό σήμα._x000D_
_x000D_
Ερώτηση 10: Επιχείρηση που έχει λάβει επιχορήγηση για ένα τμήμα μιας επένδυσης δύναται να επιχορηγηθεί ξανά για την ολοκλήρωση του υπολοίπου τμήματος? _x000D_
_x000D_
Απάντηση: Ο επενδυτής δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση για το ίδιο τμήμα (το οποίο έχει ήδη επιχορηγηθεί) της επενδυτικής του πρότασης. Μπορεί όμως να λάβει επιχορήγηση για διαφορετικό τμήμα πρότασης, που αφορά την ενίσχυση της ίδιας επιχείρησης. _x000D_