'Σημαντική εξοικονόμηση πόρων'
Διαμεσολάβηση – Διαπραγμάτευση

Διαμεσολάβηση – Διαπραγμάτευση

Η πολυετής εμπειρία της BOXmind στο χώρο της Διαχείρισης Κρίσεων και το εκτεταμένο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών εγγυώνται την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαπραγμάτευσης των εκκρεμών υποθέσεων, για λογαριασμό του πελάτη μας.

1. Διαπραγμάτευση με τις Τράπεζες

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αλλά και η αδυναμία των τραπεζών να αναχρηματοδοτήσουν τις εταιρικές και ιδιωτικές οφειλές έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος των δανειοληπτών σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών του. Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει στη δύσκολη διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης των όρων αποπληρωμής των οφειλών σας, αλλά και να επέμβει άμεσα και αποτελεσματικά όταν χρειάζεται για να επιτύχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Κατά περίπτωση εξετάζουμε, διαπραγματευόμαστε και επιτυγχάνουμε:

  • Τη συγκέντρωση όλων των οφειλών σε ένα προϊόν με ευνοϊκούς όρους.
  • Την αναστολή πληρωμής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (περίοδος χάριτος).
  • Την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής ή/και τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού.
  • Τη μείωση του συνολικού ποσού πληρωμής («κούρεμα»).
  • Τη δικαστική προστασία του οφειλέτη και τη νομική υποστήριξη σε όποιες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η προσφυγή στα δικαστήρια.
  • Την άρση των όποιων εκκρεμών νομικών μέτρων (Διαταγών Πληρωμής κ.τ.λ.).
  • Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, με σκοπό την άμεση και οικονομική διευθέτηση των οφειλών.

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται χωρίς την επιβάρυνση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη, άμεσα και με χαμηλό κόστος, ώστε να είναι εφικτός ο οικονομικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός της επόμενης ημέρας. Ο πελάτης μας κερδίζει χρόνο και χρήμα, αλλά και την απαραίτητη ηρεμία που χρειάζεται για την υλοποίηση των επόμενων κινήσεών του.

2. Διαπραγμάτευση με το Δημόσιο

Με τις εξελίξεις που όλοι γνωρίζουμε, οι οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί κ.τ.λ.) αποτελούν πλέον μία απειλή για την ίδια την επιβίωση της επιχείρησης, ενώ είναι πιθανόν να επιφέρουν και ποινικές κυρώσεις στα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ωστόσο, ο Νόμος παρέχει πληθώρα εργαλείων και δυνατοτήτων στους οφειλέτες, κάποια από τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά.

Ενδεικτικά, στη BOXmind μπορούμε να αναλάβουμε:

  • Την καθοδήγηση στον τρόπο αντιμετώπισης των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
  • Την σύνταξη και υποβολή όλων των ενδεδειγμένων εξωδίκων και ένδικων εγγράφων (ενστάσεις, αιτήσεις, αναστολές, εφέσεις κ.τ.λ.).
  • Την εκπροσώπηση ενώπιον όλων των αρμόδιων δημοσίων και δικαστικών αρχών για την έκθεση των επιχειρημάτων του οφειλέτη.
  • Τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών (π.χ. εκχώρηση οφειλών στην εφορία, διακανονισμός και οριστική ρύθμιση οφειλών κ.α.) με σκοπό τη διασφάλιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
  • Τη συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό τη νόμιμη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης στο μέλλον.

3. Διαπραγμάτευση με προμηθευτές και τρίτους

Η αδιατάρακτη λειτουργία μια επιχείρησης και η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο μέλλον επιβάλλουν την εύρεση ικανοποιητικής λύσης στο θέμα των οφειλών προς προμηθευτές και τρίτους (ιδιοκτήτες εταιρικών ακινήτων κ.τ.λ.).

Και σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούμε όλα τα εξωδικαστικά, αλλά και ένδικα μέσα, ώστε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του πελάτη μας, να τον προστατέψουμε από εκβιασμούς και «τετελεσμένα» και να επιτύχουμε τη μείωση των εκκρεμών υποχρεώσεών του.

Η πολύχρονη εμπειρία μας και η σφαιρική γνώση και αντιμετώπιση του αντικειμένου μας επιτρέπουν να επιτυγχάνουμε πάντοτε σημαντικές ωφέλειες για τον πελάτη μας και να εξασφαλίζουμε τις απαραίτητες συνθήκες για την οικονομική επιβίωσή του.