Υπηρεσίες Είσπραξης Επισφαλών Απαιτήσεων

Υπηρεσίες Είσπραξης Επισφαλών Απαιτήσεων

Η BOX mind μπορεί να διαχειριστεί τις πιστώσεις σας, να διενεργεί ελέγχους σε επισφαλείς και μη απαιτήσεις, να σχεδιάζει και να κοστολογεί εναλλακτικές επιλογές διαχείρισης πιστώσεων και μετατροπής οφειλών.

Η σύγχρονη οικονομική συγκυρία καθιστά απαραίτητη την εξειδικευμένη διαχείριση των πιστώσεων σε προληπτικό και κατασταλτικό επίπεδο, με στόχο την ανάληψη ελεγχόμενου ρίσκου και τον περιορισμό του κόστους της επιχείρησης.

Η BOX mind πρωταρχικά αξιολογεί την οφειλή και ανάλογα ενεργοποιεί τους κατάλληλους μηχανισμούς είσπραξης με κύριο σκοπό την μεγιστοποίηση εισροής μετρητών στην εταιρεία σας.

Πριν προβούμε σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για εξωδικαστικό συμβιβασμό και διαμεσολάβηση.

Οφέλη:

  • Άμεση ρευστότητα
  • Συγκέντρωση στις ουσιώδης επαγγελματικές σας δραστηριότητες
  • Αποφυγή δικαστικών διαμαχών με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος
  • Αποφυγή αντιδικιών με στόχο τη διατήρηση καλών σχέσεων με τους πελάτες

Υπηρεσίες:

  • Διαχείριση πελατειακών οφειλών

Πριν προβούμε σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια, καταβάλουμε κάθε διαμεσολαβητική προσπάθεια για εξωδικαστικό συμβιβασμό με διπλό όφελος: τη διατήρηση καλών σχέσεων και την αποφυγή δαπανηρών, πολυετών δικαστικών αγωγών.

  • Διαχείριση εταιρικών οφειλών

Εάν ο πελάτης σας μετατραπεί σε οφειλέτη ο κίνδυνος είναι διττός. Κινδυνεύετε να χάσετε όχι μόνο τις απαιτήσεις σας αλλά και τον πελάτη σας, όταν κινήσετε δικαστικές διαδικασίες . Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διατηρήσετε μια καλή σχέση με τον επαγγελματικό σας συνεργάτη ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.

  • Αγορά οφειλών

Η πώληση οφειλών είναι ένα απλό μέτρο , προκειμένου να αποκτήσετε μεγαλύτερη ρευστότητα . Μεταβιβάζοντας τις απαιτήσεις των οφειλετών σας σε εμάς αυξάνετε την εισροή μετρητών σας αμέσως σε ευνοϊκές τιμές.

  • Διαχείριση διεθνών οφειλών

Με τους συνεργάτες μας στο εξωτερικό και τους κατάλληλους χειρισμούς μπορούμε να εισπράξουμε οφειλές σας από το εξωτερικό.

  • Έρευνα και ανάλυση πιστοληπτικής ικανότητας

Σας ενημερώνουμε και σας συμβουλεύουμε σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα υπαρχόντων και υποψηφίων πελατών και συνεργατών σας με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.