'Θωρακίζοντας την επιχείρησή σας'
Διαχείριση Κρίσεων – Crisis Management

Διαχείριση Κρίσεων – Crisis Management

Διαχείριση κρίσεων (crisis management) είναι η μεθοδολογία εκείνη που περιλαμβάνει: συγκεκριμένο σχέδιο, στόχους, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο για την αντιμετώπιση μιας πιθανής επιχειρηματικής καταστροφής, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν απώλειες.

Ο στόχος της Διαχείρισης Κρίσεων είναι να επιβιώσει η εταιρεία έπειτα από μία ενδεχόμενη κρίση με τη φήμη, την πελατεία, τον κύκλο εργασιών και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ανέπαφα.

Για την πλήρη επανόρθωση της υπό κρίση επιχείρησης θεωρείται άκρως απαραίτητη η ελαχιστοποίηση απώλειας πόρων καθώς και η όποια εξοικονόμησή τους.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα στάδια:

 • Ορισμό – Εντοπισμό- Ταυτοποίηση κρίσης
 • Δημιουργία αντικειμενικής εικόνας της επιχείρησης
 • Αποτίμηση και διαχείριση του κινδύνου
 • Επιλογή & Σχεδιασμό ευέλικτης πολιτικής αντιμετώπισης

 • Εφαρμογή & Διαχείριση Σχεδίου
 • Διαχείριση πιστωτών – προμηθευτών – πελατών
 • Ετεροχρονισμός οφειλών – Εκπόνηση Cash Flow αποπληρωμής οφειλών (ποιες θα πληρωθούν, ποιες θα ρυθμιστούν, ποιες δε θα πληρωθούν)
 • Είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων
 • Ρευστοποίηση αποθεμάτων και παγίων

 • Υπαγωγή στο Πτωχευτικό Δίκαιο ( Άρθρο 99)
 • Ελεγχόμενη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο
 • Διαχείριση οφειλών προσωπικού
 • Διαχείριση Διαταγών Πληρωμής, Κατασχέσεων, Πλειστηριασμών
 • Ολοσχερής Διαγραφή από τον Τειρεσία (μετά την εξόφληση των οφειλών)

 • Φορολογικός / λογιστικός έλεγχος και ομαλοποίηση της εταιρίας
 • Διατήρηση εταιρικού status και παρουσίας, μέσω εταιρικών σχημάτων στον εξωτερικό, με νόμιμη δραστηριοποίηση στην Ελλάδα
 • Προετοιμασία για τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος νέας επαγγελματικής δραστηριότητας
 • Εφαρμογή συστημάτων πρόληψης
 • Εφαρμογή σχεδίου προστασίας περιουσιακών στοιχείων

 • Εσωτερική αναχρηματοδότηση της επιχείρησης
 • Ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή
 • Σχέδιο αναδιοργάνωσης
 • Διαχείριση Brand name επιχείρησης