Επιχειρηματική Αναδιοργάνωση και Ανάπτυξη

Επιχειρηματική Αναδιοργάνωση και Ανάπτυξη

Με άμεσο στόχο την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων της εταιρείας, αναλύουμε διεξοδικά τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της και κατόπιν προτείνουμε και αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες μειώνουν τα κόστη και βελτιώνουν την αποδοτικότητα. Στη συνέχεια μελετούμε και υλοποιούμε εξωστρεφείς στρατηγικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρείας με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 

 • Επιχειρηματικό πλάνο – Business Plan
 • Σύνταξη και υλοποίηση Μελέτης στρατηγικής ανάπτυξης – Στρατηγικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός
 • Σύνταξη Μελέτης επιδοτούμενου έργου – Υποβολή και υλοποίηση
 • Μελέτες Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας
 • Μελέτη αναδιοργάνωσης της επιχείρησης – Restructuring
 • Σύνταξη και υλοποίηση Μελέτης μετεγκατάστασης

 

 • Εσωτερική διασκόπηση εταιρίας
 • Εσωτερική οργάνωση / δομή / καθήκοντα
 • Εκπόνηση συστημάτων ελέγχου

 

 • Χρηματοδοτήσεις – Εξεύρεση επενδυτών / funds
 • Αποτίμηση εταιριών για επενδυτικούς σκοπούς ή συγχωνεύσεις
 • Πραγματογνωμοσύνες (τραπεζικών οφειλών / λογαριασμών κ.α.)

 

 • Μελέτες πιστοποίησης ποιότητας – Υλοποίηση και παρακολούθηση
 • Logistics management – Ανάπτυξη και διαχείριση εταιρικών ακινήτων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ενεργειακών πόρων

 

 • Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
 • Ανάπτυξη πωλήσεων
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και δράσεις Marketing