«Στήνεται» νέο μητρώο για στήριξη επιχειρήσεων

09/03/2018

Θα στοχεύει στην ενίσχυση και την παροχή συμβουλευτικής προς τις επιχειρήσεις. Επιδοτούμενες από το ΕΣΠΑ οι παρεμβάσεις. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να εγγραφούν οι επιχειρήσεις.

Στη επέκταση των δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και έτσι μετά από την ενεργοποίηση Μητρώου Ενεργού Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, προχωρά και στη σύσταση Μητρώου Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας.

Και το νέο μητρώο που θα έχει ως βάση τον ιστότοπο www.startupincubator.gov.gr εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Στόχος, αμφότερων των δομών, είναι η πάσης φύσεως υποστήριξη, αλλά και η φιλοξενία για ένα χρονικό χρονικό διάστημα των επιχειρήσεων.

Η παροχή υπηρεσιών των δομών προς τις επιχειρήσεις, μπορούν να είναι επιδοτούμενες, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να υπάγονται στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Μητρώο θα είναι ενεργό έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, δηλαδή έως το 2022.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και επιχειρήσεις. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φορείς να εγγραφούν στο Μητρώο απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

– Να διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό/νομιμοποιητικά έγγραφα.

– Να διαθέτουν Κανονισμό Λειτουργίας ή ισοδύναμο έγγραφο που περιγράφει τον καταστατικό σκοπό της Δομής και το πλαίσιο των υποχρεώσεων, δικαιωμάτων και κανόνων με το οποίο πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις/ομάδες που υποστηρίζονται σε αυτήν.

– Να λειτουργούν τουλάχιστον δύο έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο.

– Να έχουν υποστηρίξει τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο.

– Να τεκμαίρεται η συνάφεια, η εμπειρία και η επάρκεια των στελεχών τους για την υλοποίηση του καταστατικού σκοπού τους και την παροχή των υπηρεσιών τους.

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προσκομίσουν, κατά την διαδικασία εγγραφής, τουλάχιστον δύο βιογραφικά σημειώματα ενεργών στελεχών τους από όπου να τεκμαίρεται η συνάφεια, η εμπειρία και η επάρκεια των στελεχών για την υλοποίηση του καταστατικού τους σκοπού και την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το Μητρώο των Νεοφυών

Όπως προαναφέρθηκε, ενεργό εδώ και περίπου ένα χρόνο, είναι το Μητρώου Ενεργού Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας. Το εν λόγω Μητρώο, που είναι «επισκέψιμο» στην ιστοσελίδα www.startupincubator.gov.gr αφορά σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών προς νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνοβλαστούς, νέους επίδοξους επιχειρηματίες και υφιστάμενες επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λπ).

Στόχος του μητρώου είναι να καταγράψει την ταυτότητα, τις υπηρεσίες και το δυναμικό δομών και προγραμμάτων υποστήριξης επιχειρηματικότητας, όπως παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, υποστήριξης, δικτύωσης, χρηματοδότησης, εκπαίδευσης, κ.α.

Η καταγραφή γίνεται με βάση ηλεκτρονικές φόρμες, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις δομές υποστήριξης: την εταιρική μορφή, τα φυσικά πρόσωπα και τους φορείς ή τη σύμπραξη που συμμετέχουν στο σχήμα, τη δυναμική που παρουσιάζουν, τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν στους ωφελούμενους και τη δυναμικότητα των υποδομών που διαθέτουν.

Πηγή: Euro2day.gr