Στην τελική ευθεία οι ενισχύσεις ψηφιακών υποδομών για τις μμε

07/09/2018

Τρεις εβδομάδες περιθώριο έχουν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ώστε να υπαχθούν σε μία από τις δύο ενεργές δράσεις του ΕΣΠΑ που στοχεύουν στην ενίσχυση μέσω χρηματοδότησης των ψηφιακών υποδομών των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μετά την παράταση που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, πλέον η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» επεκτείνεται έως τις 2 Οκτωβρίου αντί για τις 17 Σεπτεμβρίου που προέβλεπε ο αρχικός προγραμματισμός.

Οι δύο δράσεις είναι παρόμοιας φύσης, με τη μοναδική διαφορά ότι το «Ψηφιακό Βήμα» απευθύνεται σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις. ενώ το «Ψηφιακό Άλμα» σε πιο ώριμες ψηφιακά οντότητες. Για κάθε δράση έχει προϋπολογισθεί το ποσό των 50 εκατ. ευρώ ως δημόσια δαπάνη, ωστόσο δεν αποκλείεται να αυξηθούν τα κονδύλια, καθώς καταγράφεται μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς επιχειρήσεων. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η επιχείρηση-δικαιούχος θα κληθεί να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που παρατίθεται παρακάτω, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον εξοπλισμό που αγοράστηκε την τελευταία πενταετία, τις υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ που ήδη διαθέτει-χρησιμοποιεί.

Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου η επιχείρηση θα κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες – ανώτατη (15-18 βαθμοί), ανώτερη (8,5-14,5 βαθμοί), μέση (4,5-8 βαθμοί), χαμηλή (0-4 βαθμοί) – που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς της. Κάθε επιχείρηση θα αποδείξει την ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου με σχετικά δικαιολογητικά.

Η βαθμίδα στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση καθορίζει τη δράση στην οποία μπορεί να υποβάλει το επενδυτικό της σχέδιο για χρηματοδότηση. Αν η επιχείρηση κριθεί «ψηφιακά ανώριμη» (κατάταξη σε χαμηλή ή μέση ψηφιακή βαθμίδα), τότε θα υπάγεται στο «Ψηφιακό Βήμα» και μπορεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 5.000 έως 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 5.000 ευρώ, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί. Όταν ένα επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή και καλύπτεται από τον δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, παρ’ όλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται. Αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης αποτελεί το σύνολο του επενδυuκού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Αν από τη συμπλήρωση του πίνακα η επιχείρηση προκύπτει ότι είναι «ψηφιακά ώριμη» (κατάταξη σε ανώτερη ή ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα), τότε θα υπάγεται στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» και θα μπορεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 55.000 έως 400.000 ευρώ. Ειδικότερα, η επιχείρηση θα καλείται να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει τον καινούργιο εξοπλισμό (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) / λογισμικό (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) και υπηρεσίες ΤΠΕ (μέχρι 25% του επενδυτικού σχεδίου) που θα επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά χαρακτηριστικά της και θα οδηγήσει στην ψηφιακή της αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα με βάση την επαναξιολόyησή της βάσει του ίδιου ερωτηματολογίου. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να υπαχθούν οι επιχειρήσεις στις δράσεις θα πρέπει:

  • Να εμφανίζουν την τελευταία -τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
  • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.
  • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
  • Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.
  • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
  • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική και στις δύο δράσεις. Τα κριτήρια διαφοροποιούνται μεταξύ των δράσεων. Ειδικότερα ω κριτήρια της πρώτης δράσης αφορούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και το επενδυτικό σχέδιο/ ψηφιακή ταυτότητα επιχείρησης, ενώ στη δεύτερη δράση αξιολογούνται επιπλέον γενικά στοιχεία οργάνωσης της επιχείρησης, οι επενδύσεις και η στελέχωση της επιχείρησης σε ΤΠΕ.

Πηγή: Ναυτεμπορική