Οδικός χάρτης για το «Επιχειρούμε Έξω»

07/09/2018

27 ερωτήσεις- απαντήσεις για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα

Σημαντικό είναι τo ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω». Μέσω του προγράμματος, οι μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιδότηση έως και 50.000 ευρώ, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Γενικά σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών, και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων, παρουσιάζονται σήμερα με τη μορφή 27 ερωτήσεων – απαντήσεων τις κρίσιμες λεπτομέρειες του προγράμματος.

1.Στα αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης του δικαιούχου, η δαπάνη αμοιβής του συμβούλου για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου εφόσον προσκομιστεί τιμολόγιο πλήρως εξοφλημένο αξίας 1.000 ευρώ πιστοποιείται στο σύνολό της παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο;

Η δαπάνη αμοιβής του συμβούλου για τη διαχείριση-παρακολούθηση του έργου στα αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης πιστοποιείται ανάλογα με το ποσοστό υλοποίησης του αιτήματος επαλήθευσης που υποβάλλεται από τον δικαιούχο.

2.Στα αεροπορικά εισιτήρια είναι επιλέξιμοι οι φόρο-τέλητου αεροδρομίου;

Ναι, είναι επιλέξιμοι, με τον περιορισμό μόνο της έκδοσης του εισιτηρίου μεταφοράς σε οικονομική θέση.

3.Ποια έγγραφα συνιστούν έναρξη εργασιών ενός έργου;

Έγγραφα που συνιστούν έναρξη εργασιών ενός έργου αποτελούν ενδεικτικά: δελτία αποστολής δειγμάτων, συμβάσεις, έκδοση παραστατικών, πληρωμή μέρους ή/και εξόφληση δαπανών.

 1. Τιμολόγιο που αφορά στην ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφιών, η οποία εντάσσεται στον σχεδιασμό πληροφοριακού εντύπου, είναι επιλέξιμη δαπάνη; Αν ναι, εντάσσεται στο επιλέξιμο κόστος 1.000 ευρώ ανά έντυπο;

Είναι επιλέξιμη δαπάνη και εντάσσεται στο κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου).

 1. Το κόστος για τον σχεδιασμό του περιπτέρου (πέραν της κατασκευής/διαμόρφωσής του) σε μία έκθεση είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Το κόστος για τον σχεδιασμό του περίπτερου αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα, καθώς αποτελεί μέρος της κατασκευής/διαμόρφωσnς του περιπτέρου.

 1. Η συμμετοχή σε διοργανώσεις, όπως π.χ. η συμμετοχή σε διοργανώσεις συνεδρίων, meetίngs και λοιπών εκδηλώσεων, είναι επιλέξιμη για τη δράση;

Όχι. Μόνο η συμμετοχή επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού ως εκθέτης είναι επιλέξιμη.

 1. Μπορούν σε μία εμπορική έκθεση του εξωτερικού να συμμετέχουν παραπάνω από μία επιχειρήσεις στο ίδιο περίπτερο (π..χ. μητρική, θυγατρική);

Δεν απαγορεύεται. Προσοχή, όμως, στις τιμολογήσεις και εξοφλήσεις δαπανών. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση της δράσης, θα πρέπει αυτές: α) να είναι διακριτές σε κάθε ΑΦΜ – δικαιούχο της δράσης και β) να συνάδουν με το φωτογραφικό υλικό.

 1. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που καταβάλλονται ως προκαταβολές σε εκθέσεις;

Είναι επιλέξιμες εφόσον καταβλήθηκαν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης ως ισχύει, και υποβάλλονται προς πιστοποίηση ως στοιχείο εξόφλησης δαπανών που έχουν υλοποιηθεί ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

 1. Είναι επιλέξιμες δαπάνες αγοράς εξοπλισμού;

Όχι, δεν είναι επιλέξιμες. Επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες ενοικίασης εξοπλισμού προς χρήση στην έκθεση.

 1. Τι εννοούμε με τη φράση εκπρόσωποι της επιχείρησης; Μπορούν να είναι στελέχη με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου με ΑΠΥ (π.χ. μηχανικοί ή στελέχη μάρκετινγκ);

Ως εκπρόσωποι της επιχείρησης νοούνται: Ιδιοκτήτες, ο νόμιμος εκπρόσωπος, στελέχη εργαζόμενοι, αντιπρόσωποι, συνεργάτες-λοιπά πρόσωπα. Υπενθυμίζεται ότι επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων εκπροσώπων της επιχείρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την επιλεξιμότητα πιστοποίησης των δαπανών πρέπει να αποδεικνύεται η σχέση προσώπου και επιχείρησης με την προσκόμιση ικανών παραδοτέων. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αφορά και στις ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζομένους.

 1. Η επιχείρηση δύναται στους τέσσερις εκπροσώπους της επιχείρησης να συμπεριλάβει άτομα που θα αναλάβουν τη φύλαξη ή την προώθηση των προϊόντων της (π..χ. μοντέλα από πρακτορείο); Σε ποια κατηγορία δαπάνης εντάσσονται;

Όχι. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση, τα εν λόγω άτομα περιλαμβάνονται στη δαπάνη που αφορά στην κατηγορία δαπάνης «Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας και ειδικότερα στις αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση λειτουργία του περιπτέρου» (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση.

 1. Για τις αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου θα πρέπει να προσκομίζονται ιδιωτικά συμφωνητικά/συμβάσεις συνεργασίας;

Για την πιστοποίηση των συγκεκριμένων δαπανών θα πρέπει να προσκομίζονται σχετικά τεκμήρια.

13.Πώς αποδεικνύεται η «φυσική παρουσία» μιας επιχείρησης σε μία εμπορική έκθεση του εξωτερικού;

Η «φυσική παρουσία» της επιχείρησης αποδεικνύεται με την προσκόμιση από την επιχείρηση των κάτωθι παραδοτέων: βεβαίωση συμμετοχής ή κατάλογος εκθετών, παραστατικά τιμολόγησης με αναφορά στα τ.μ., φωτογραφίες, κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο – στοιχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποια από τα παραπάνω πρέπει να συλλεχθούν στον χρόνο διενέργειας της έκθεσης και να είναι διαθέσιμα στην πιστοποίηση.

 1. Εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού στις οποίες συμμετέχει μία επιχείρηση μέσω του Enterprise Greece, των Περιφερειών της χώρας, των κατά τόπους ή κατά κλάδο Επιμελητηρίων ή άλλων ιδιωτικών φορέων, είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση;

Ναι, σύμφωνα πάντοτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης ως ισχύει. Τα παραστατικά των δαπανών δύνανται να εκδοθούν από τον αντίστοιχο φορέα προς την επιχείρηση.

15.Μια εταιρεία μπορεί να συμπεριλάβει στην αίτηση χρηματοδότησης τη δαπάνη συμμετοχής στην ίδια έκθεση για δύο διαδοχικές χρονιές;

Ναι, μπορεί να τη συμπεριλάβει.

16.Είmι επιλέξιμη η ενοικίαση χώρου για συναντήσεις-meetings εκτός του χώρου ενοικίασης (περίπτερο) για την προβολή των προϊόντων της επιχείρησης;

Όχι, δεν είναι επιλέξιμη.

 1. Οι δαπάνες διατροφής είναι επιλέξιμες;

Δεν είναι επιλέξιμες, εκτός της δαπάνης πρωινού που συνδέεται με τη διαμονή σε ξενοδοχείο.

18.Επιτρέπεται συμμετοχή μιας επιχείρησης σε έκθεση του εξωτερικού σε ομαδικό περίπτερο;

Ναι, επιτρέπεται, υπό τις προϋποθέσεις τήρησης της πρόσκλησης, όσον αφορά στον διαχωρισμό δαπανών, φυσικού αντικειμένου, τιμολόγησης στην επιχείρηση και εξόφλησης των σχετικών δαπανών.

19.Στις επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο διοργάνωσης της έκθεσης είναι επιλέξιμη: α) η ενοικίαση Ι.Χ. και έξοδα βενζίνης και β) n μίσθωση ταξί;

Οι μετακινήσεις από και προς τον χώρο της έκθεσης είναι επιλέξιμες. Το εύλογο του κόστους των δαπανών θα εξετασθεί κατά την πιστοποίηση.

 1. Για μία επιχείρηση που έχει δηλώσει ότι θα λάβει μέρος σε τρεις εκθέσεις του εξωτερικού, η πιστοποίηση και αποπληρωμή της επιχορήγησης θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και των τριών εκθέσεων ή τμηματικά;

Δύναται να γίνει και τμηματικά μετά το πέρας εκάστης έκθεσης, υπό τον όρο ότι έχουν ολοκληρωθεί και εξοφληθεί πλήρως οι σχετικές δαπάνες της.

21.Επιχείρnση που αποκτά επιπλέον επιπρόσθετο ΚΑΔ μετά την υποβολή ή και ένταξή της στη δράση δύναται να προωθήσει τα νέα προϊόντα που θα παράγει με τον ΚΑΔ αυτό;

Όχι. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση της δράσης η επιχείρηση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να παράγει/μεταποιεί ήδη τα προϊόντα που θα προωθήσει μέσω της συμμετοχής στις εκθέσεις του εξωτερικού.

22.Η αμοιβή συμβούλου για τη συγγραφή και υποβολή της πρότασης είναι επιλέξιμη;

Όχι, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Μόνο η διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου είναι επιλέξιμη δαπάνη.

23.Για τις αμοιβές συμβούλου για την παρακολούθηση-διαχείριση του έργου, είναι υποχρεωτική n σύναψη σύμβασης και n θεώρησή της από τη ΔΟΥ;

Ναι, είναι υποχρεωτική.

 1. Είναι υποχρεωτική n προσκόμιση καταλόγου εγγραφής εκθετών για την πιστοποίηση της συμμετοχής μίας επιχείρησης σε μία εμπορική έκθεση του εξωτερικού ή η επιχείρηση μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση συμμετοχής με αναλυτικά στοιχεία από τον φορέα διοργάνωσης της έκθεσης;

Η επιχείρηση μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση συμμετοχής στην εμπορική έκθεση από τον φορέα διοργάνωσης. Συνίσταται στη βεβαίωση συμμετοχής να αναφέρονται χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία όπως π.χ. ονομασία και διάρκεια έκθεσης, τ.μ. περιπτέρου.

 1. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς δαπανών μεταξύ του Π/Υ των εκθέσεων, τηρώντας τους περιορισμούς του Οδηγού;

Υπάρχει η σχετική δυνατότητα εφόσον τηρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

 1. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που εξοφλούνται μέσω εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται νόμιμα σε τράπεζα του εξωτερικού;

Ναι. Είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται οι άλλες προϋποθέσεις περί έκδοσης και εξόφλησης παραστατικών.

27.Στα μέτρα εφαρμογής της δημοσιότητας που θα πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι της δράσης κατά την υλοποίηση του έργου τους αναφέρεται ότι για όσες επιχειρήσεις διαθέτον διαδικτυακό τόπο απαιτείται να αναρτήσουν σε αυτόν σύντομη περιγραφή της πράξης (έργο) ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματα, περιλαμβάνεται και η τήρηση προδιαγραφών ΑμεΑ του διαδικτυακού τους τόπου;

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση της δράσης δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση τήρησης προδιαγραφών ΑμεΑ στους διαδικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων.

Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξολοκλήρου απέναντι στους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της προόδου του έργου τους, την ορθή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων και περιορισμών καθώς και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) με βάση τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά του έργου τους.

Πηγή: Ναυτεμπορική