Ενισχύσεις για τη δημιουργία clusters

05/10/2018

ΑΠΟ 9/10 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΠΟ 300ΧΙΛ. ΕΩΣ 1,2 ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ

Κίνητρα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας

Χρηματοδοτικά κίνητρα για τη δημιουργία clusters στην Αττική παρέχει το πρόγραμμα «Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας». Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση καινοτόμων διαδικασιών ή και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων σε τομείς που περιλαμβάνονται στην RIS3 της Περιφέρειας.

Στόχο, επίσης, αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Αττικής μέσω της ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς και δράσεις. Στόχο, επίσης, αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Αττικής μέσω της ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που:  α) προσανατολίζουν τις επιχειρήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, β) προωθούν και ενισχύουν αποτελεσματικές και αμοιβαίως συμφέρουσες συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανισμών ανάπτυξης ή/και γ) αξιοποιούν την καινοτομία για τη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Οι δικαιούχοι

Α. Ως δικαιούχος φορέας χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα που θα διαχειριστεί τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας, εκπληρώνοντας τον ορισμό και τις προϋποθέσεις του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, όπως αναφέρονται ρητά στον Καν. Ε.Ε. 651/2014 της Επιτροπής, και φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔΕΠ Αττική 2014-2020 και του ΕΦΔ που θα οριστεί για την καλή εκτέλεση του έργου που υποβάλλει την πρόταση και την αίτηση χρηματοδότησης, και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τον ΕΦΔ που θα οριστεί από την ΕΥΔΕΠ Αττική 2014-2020, για τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου, καθώς και για την αρτιότητα των παραδοτέων του που έχει αναλάβει και η οποία έχει εξασφαλίσει και μπορεί να τεκμηριώσει:

α) πως παρέχει ή μεταφέρει υπηρεσίες-γνώση στις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς του συνεργατικού σχηματισμού,

β) πως η ως άνω παροχή ή μεταφορά υπηρεσιών γνώσεων αφορά τουλάχιστον πέντε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν στον συνεργατικό σχηματισμό,

γ) τη συμμετοχή στον συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον ενός οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσης,

δ) οι ως άνω συνεργαζόμενες μμε κατά 50% δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς του συνεργατικού σχηματισμού σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ,

ε) τη νομιμοποίησή του ως οντότητα, σωρευτικά.

Β. Τα ανεξάρτητα μέρη – εταίροι, τα οποία δύνανται να αποτελούν συντονιστές φορείς στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δύνανται να είναι οι παρακάτω φορείς:

i. Επιχειρήσεις: υφιστάμενες, καινοτόμες, νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

ii. Λοιποί φορείς: επιμελητήρια, σύνδεσμοι και ενώσεις επιχειρήσεων, οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σωματεία και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συναφείς οικονομικοί παράγοντες.

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί που θα ενισχυθούν θα πρέπει να συνδέονται με τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής οικονομίας, όπως αυτοί έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της ΠΣΕΕ. Ειδικότερα, οι συνεργατικοί σχηματισμοί θα πρέπει να συνδέονται με τους κάτωθι τομείς: Οικονομία των αναγκών, Γαλάζια Οικονομία, Δημιουργική Οικονομία.

Ειδικότερα, ανά στρατηγική θα υποστηριχθούν συγκεκριμένες δράσεις:

  1. 1. Γαλάζια Οικονομία

1.1 Μεταφορές και Iogistics (θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές, άλλες βοηθητικές δραστηριότητες μεταφοράς, ενοικίαση εξοπλισμού μεταφορών).

1.2 Υπηρεσίες, υλικά και παραγωγή προϊόντων συσχετιζόμενα με τη Γαλάζια Οικονομία (γιοτ – κρουαζιέρα).

  1. 2. Δημιουργική Οικονομία

2.1 Δημιουργική βιομηχανία, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες (κινηματογραφικές δραστηριότητες βίντεο, πολυμεσικό ψηφιακό περιεχόμενο, gamificatioη, πολιτιστικών και τουριστικών εφαρμογών).

2.2 Κοσμήματα και πολύτιμα μέταλλα (κατασκευή κοσμημάτων και σχετικών κομματιών).

2.3 Media και Publishing (εκτύπωση και συναφείς δραστηρ1ότnτες με την εκτύπωση, αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων).

2.4 Τουρισμός και Φιλοξενία (δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων, δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας).

2.5 Ένδυση, διανομή, υποδήματα.

2.6 Κατασκευές (αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών).

2.7 Έπιπλο.

  1. 3. Οικονομία των αναγκών

3.1 Φαρμακευτικά προϊόντα (παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών προϊόντων για ιατρικούς σκοπούς και βοτανικών προϊόντων).

3.2 Ιατρικές συσκευές – νοσοκομεία – υπηρεσίες υγείας.

3.3 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (ενδιάμεσοι νομισματικοί οργανισμοί).

3.4 Τηλεπικοινωνίες (συντήρηση και επισκευή λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής).

3.5 Πετρέλαιο και φυσικό αέριο (παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου).

3.6 Χαρτί.

3.7 Εξειδικευμένα αγροτικά προϊόντα.

3.8 Χημικά προϊόντα.

3.9 Εκπαίδευση και Δημιουργία Γνώσης (εκπαίδευση ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες) .

3.10 Βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Από τους πόρους της συγκεκριμένης δράσης καλύπτονται οι δαπάνες των επιλεγμένων έργων κατά κατηγορία δαπανών για τους φορείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 «Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας» του Καν. Ε.Ε. 651/2014, οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

Επενδυτικές δαπάνες σε:

i) Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού: α) Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, β) Μηχανήματα – Εξοπλισμός,

ii) Άυλα στοιχεία ενεργητικού: α) Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως: διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες παραγωγής και εκμετάλλευσης (licenses), σήματα, μέθοδοι (know-how), πρότυπα, σχέδια, β) Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων και λοιπά δικαιώματα, y) Δαπάνες ανάπτυξης.

2.Λειτουργικές δαπάνες: Δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) σχετικά με: α) τον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων, β) την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού, y) τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας. Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Πηγή: Ναυτεμπορική