Περιουσιολόγιο – Τι θα περιλαμβάνει – Πως η φορολογική Διοίκηση θα το αξιοποιήσει στη νέα «γενιά ελέγχων»

14 αλλαγές σε φόρους από το νέο έτος
Ιανουάριος 8, 2019
Ανοίγει ο δρόμος για τις μικροπιστώσεις ως 25.000 ευρώ
Ιανουάριος 10, 2019
Δείτε τα όλα

Περιουσιολόγιο – Τι θα περιλαμβάνει – Πως η φορολογική Διοίκηση θα το αξιοποιήσει στη νέα «γενιά ελέγχων»

08/01/2019

Τα 16 Σημεία που ακολουθούν ανέλυσε ο Γιώργος Χριστόπουλος στην εκπομπή «Πρώτη Είδηση».

1ον

2ον

3ον

 • Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες από την αρχή του 2018 για την πρόσληψη προσωπικού και μεταφορά υπαλλήλων στη διεύθυνση του περιουσιολογίου.
 • Η στελέχωση των υπηρεσιών πραγματοποιείται από πρόσωπα με ακαδημαϊκή εκπαίδευση καθώς και από πρόσωπα με σημαντική εμπειρία σε θέσεις εφοριακών.

4ον

5ον … η επικαιρότητα των πληροφοριών:

Έως το τέλος του του πρώτου τριμήνου του 2019 αναμένεται να δρομολογηθεί το τελικό στάδιο της δημιουργίας του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου και να μπει σε εφαρμογή.

6ον

τα βασικά στοιχεία:

 • Στο περιουσιολόγιο θα περιληφθούν όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, οποιασδήποτε μορφής, όπως οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη, τραπεζικές καταθέσεις και πάσης φύσεως χρεόγραφα, (μετοχές, τοκομερίδια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ.)

7ον

8ον

τα βασικά στοιχεία:

 • Θα διασυνδεθεί με όλα τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αλλά και με άλλους φορείς του Δημοσίου (κτηματολόγιο, αυτοματοποιημένα μαζικά αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τις Τράπεζες, κλπ.)
 • Τα στοιχεία που ήδη γνωρίζει η φορολογική διοίκηση πρόκειται να περάσουν αυτόματα στην ηλεκτρονική καρτέλα περιουσιολογίου κάθε φορολογούμενου.

9ον

τα βασικά στοιχεία:

 • Δεν δημιουργεί δηλωτικές υποχρεώσεις των πολιτών, των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων,
 • Δεν αποβλέπει στην επιβολή νέων φόρων.

10ον

Σε αυτή τη φάση δεν πρόκειται να δηλωθούν έργα τέχνης και κοσμήματα, λόγω αδυναμίας υπολογισμού της αξίας τους.

11ον

Πως η φορολογική Διοίκηση θα αξιοποιήσει το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο στη νέα «γενιά ελέγχων»:

Με την πλήρη λειτουργία του, θα λυθούν τα χέρια στη φορολογική διοίκηση για τη νέα «γενιά ελέγχων» με τις νομοθετημένες έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

12ον

Διαδικασία:

1ον Θα προσδιορίζει πρώτα με τις γενικές φορολογικές διατάξεις, το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου από όλες τις πηγές και κατηγορίες εισοδήματος

2ον Στη συνέχεια, θα προσδιορίζει το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα, με βάση το περιουσιολόγιο, αλλά και με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με τις έμμεσες μεθόδους ελέγχου, όλα τα έσοδα και έξοδά του (με κάρτες, με τραπεζικές συναλλαγές, με μετρητά, σχολεία, ταξίδια, αγορές, κλπ) πραγματικό φορολογητέο εισόδημα = (η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη + το δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα).

13ον

3ον Έτσι θα συγκρίνονται, τα αποτελέσματα των δύο προσδιορισμών και ως τελικό φορολογητέο εισόδημα θα λαμβάνεται το μεγαλύτερο, το οποίο θα κατανέμεται στους φορολογουμένους σύμφωνα με τον επιλεγέντα τρόπο.

4ον Σε κάθε άλλη περίπτωση θα επιλέγεται το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον έλεγχο με τις γενικές φορολογικές διατάξεις.

14ον

5ον «προσαύξηση περιουσίας» – προσοχή:

 • σε περίπτωση διαπίστωσης αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, αυτή θεωρείται «προσαύξηση περιουσίας», από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή και αιτία προέλευσης.
 • η προσαύξηση περιουσίας δεν υπόκειται σε φορολογία, εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή, ή την αιτία προέλευσης, ή ότι η εν λόγω προσαύξηση φορολογήθηκε ή απαλλάχθηκε νόμιμα.
 • Σε περίπτωση που οι αποδείξεις δεν είναι ικανοποιητικές, η οποιαδήποτε προσαύξηση της περιουσίας χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 33%.

15ον

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου θα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

Υποσύστημα Φορολογουμένων.

 • υποβολή στοιχείων περιουσίας (αρχικής και τροποποιητικής),
 • προβολή και εκτύπωση της συνολικής τους εικόνας, καθώς και τροποποίησης λανθασμένων πληροφοριών.

16ον

Υποσύστημα Εσωτερικών Χρηστών.

 • μόνο ειδικοί χρήστες της φορολογικής διοίκησης (είσοδος, έλεγχος κλπ).
 • δυνατότητα καταχώρισης των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία προκύπτουν έπειτα από έλεγχο ο οποίος έχει καταστεί οριστικός.

Πηγή: e-forologia.gr