Ενισχύσεις για συμπράξεις με οργανισμούς έρευνας

Πρόγραμμα επιβράβευσης 300 εκατ. ευρώ
Φεβρουάριος 1, 2019
Τα 3 ηλεκτρονικά βήματα για τη νέα ρύθμιση οφειλών
Φεβρουάριος 4, 2019
Δείτε τα όλα

Ενισχύσεις για συμπράξεις με οργανισμούς έρευνας

01/02/2019

Χρηματοδότηση που μπορεί να φθάσει ακόμα και τις 480.000 ευρώ δίνει το ΕΣΠΑ σε όσες κρητικές επιχειρήσεις αποφασίσουν να συνεργαστούν με ερευνητικούς οργανισμούς και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στόχος του σχετικού προγράμματος είναι η υλοποίηση, από πλευράς επιχειρήσεων, επενδύσεων που θα επιτυγχάνουν την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και την προαγωγή της κοινωνικής και οικολογικής καινοτομίας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3 Crete» και αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αγροδιατροφής, του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και του Τουρισμού. Δηλαδή αυτών που έχουν αναδειχτεί ως τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Κρήτης. Ο προϋπολογισμός της δράσης (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 8,7 εκατ. ευρώ και μπορεί να αυξηθεί έως και 20%. Αυτό, ωστόσο, θα κριθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί από πλευράς επιχειρήσεων.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να ανέλθει έως 500.000 ευρώ, εφόσον συμμετέχουν έως δύο επιχειρήσεις στη σύμπραξη, και έως 600.000 ευρώ, εφόσον συμμετέχουν τρεις ή περισσότερες επιχειρήσεις.

Με δεδομένο ότι το ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως και το 80% των επιλέξιμων δαπανών, προκύπτει ότι στην περίπτωση που το σχήμα περιλαμβάνει τρεις ή περισσότερες επιχειρήσεις, μπορούν, όπως προαναφέρθηκε, να λάβουν έως και 480.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή των Οργανισμών Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου, ενώ σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 50.000 ευρώ, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ως επιλέξιμες για επιδότηση μπορούν να χαρακτηριστούν οι εξής δαπάνες:

  • Δαπάνες προσωπικού.
  • Οργάνων και εξοπλισμού.
  • Κτιρίων και γηπέδων.
  • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη.
  • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
  • Μελέτες σκοπιμότητας.
  • Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης.
  • Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων λήγει στις 28 Φεβρουαρίου. Η αναλυτική πρόσκληση της δράσης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Κρήτης και του ΕΣΠΑ.

Πηγή: Ναυτεμπορική